Protestantse Gemeente Oude Wetering

ANBI KERK Afdrukken

ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI                  :  Protestantse Gemeente  te Oude Wetering
Telefoonnummer         :  071 3315473
RSIN/Fiscaal nummer :  812795982
Website adres             :  www.pgoudewetering.nl
E-mail                          :  
Adres                           :  Kerkstraat 11
Postcode                      :  2377 AR
Plaats                           :  Oude Wetering
Postadres                     :  Kerkstraat 11
Postcode                      :  2377 AR
Plaats                           :  Oude Wetering

De Protestantse gemeente te Oude Wetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oude Wetering.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering kunt u vinden via onderstaande link. Beleidsplan Protestantse Gemeente Oude Wetering

 .

Organigram behorende bij het beleidsplan 


 

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 ______

Jaarverslag Protestantse Gemeente te Oude Wetering seizoen 2016-2017

Algemeen
De Protestantse Gemeente te Oude Wetering is in 2007 ontstaan door een fusie tussen de Nederlands Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Oude Wetering.

Communicatie
Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, wordt er een gemeenteavond gehouden waar de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters (financiële) verantwoording afleggen aan de leden van de kerk.
Tussentijds worden de kerkleden op de hoogte gehouden door het kerkblad ‘Langs de Wetering’ dat maandelijks bij de leden wordt bezorgd, maar ook digitaal beschikbaar is. Verder wordt informatie verspreid via de website www.pgoudewetering.nl en via Facebook.

Vergaderingen moderamen en kerkenraad
In de verslagperiode heeft het moderamen (het dagelijks bestuur) van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering 7 keer vergaderd. De kerkenraad vergaderde 6 keer. Tussendoor werd onderling per e-mail contact onderhouden en tijdens het koffiedrinken na de zondagse eredienst vond eveneens de nodige afstemming plaats.
Door het – na ruim 8 jaar - aftreden van de kerkenraadsvoorzitter, ontstond een vacature en zijn taken verdeeld en procedures beschreven.

Bezinningsmiddag kerkenraad
Op maandag 3 april 2017 kwam de voltallige kerkenraad bij elkaar in de Schakel voor een bezinningsmiddag. Voor het eerste deel van de middag werd het spel ‘Kaarten op tafel’ gebruikt. Hiermee gingen we op een leuke, ontspannen en uitdagende manier met elkaar in gesprek over onszelf, de ander en God.
Ieder kerkenraadslid maakte een keuze uit een Vraagkaart in de categorie ‘Dit heeft mijn hart’ of de categorie ‘Mogelijkheden’. Door middel van een keuze uit 100 verschillende Beeldkaarten lichtte hij/zij zijn/haar antwoord toe.
Daarna gingen we aan de hand van vijf kleuren op zoek naar het antwoord of de kerkenraad in balans is op het gebied van leidinggeven. Iedere kleur (blauw, wit, rood, groen en geel) staat voor een manier van kijken, onderscheiden en aanpakken, waarbij de combinatie van de 5 kleuren het beste inzicht verschaft.
Iedereen bleek een combinatie van enkele kleuren in zich te hebben, maar niet alle kleuren waren even sterk vertegenwoordigd.

Het pastorale werk in de gemeente
De Protestantse Gemeente te Oude Wetering wil zichtbaar zijn in de wijken. Het is van belang dat ieder gemeentelid weet wie de ‘contactpersoon van de kerk’ in zijn of haar buurt is en omgekeerd dat de contactpersoon weet waar in zijn of haar buurt onze gemeenteleden wonen. Iedere pastorale eenheid heeft een handzaam kaartje ontvangen met daarop de gegevens van de kerk en de kerkdiensten, van de contactpersoon, wijkouderling, diaken en predikant.
Vier keer per jaar komen – in de zogenaamde kwartaalbijeenkomsten – de contactpersonen, de wijkouderlingen, de wijkdiakenen en de predikant bij elkaar om ervaringen te delen. Ook wordt er dan een actueel onderwerp besproken.

Afronding Beleidsplan
De kerkenraad heeft 2 jaar geleden aangegeven dat er een nieuw beleidsplan moest komen dat tevens aansluit bij het synoderapport ‘Op weg naar 2025.’
Hiervoor is binnen de kerkenraad een kerngroep geformeerd. Er zijn gemeenteavonden geweest en met de daaruit ontstane visie – dat wij ons willen profileren als levende kerk – zijn 3 thema’s uitgewerkt: ‘God als gids’, ‘Zoeken naar wegen’ en ‘Reisgenoten’.
Deze thema’s zijn genoemd in tien vormen van gemeente zijn.
Uit deze vormen zijn 10 agendapunten naar voren gekomen om de komende jaren actief mee aan de slag te gaan. Belangrijk is het invullen van ontbrekend kader. Op de gemeenteavond in mei 2017 is het concept Beleidsplan gepresenteerd en toegelicht.

Samenwerking PKN kerken in de gemeente Kaag en Braassem
In de verslagperiode werd de samenwerking met de andere PKN gemeentes in Kaag en Braassem verder uitgebouwd. Op 5 november 2016 beleefden we onze eerste gezamenlijke kerkendag in de ‘Ontmoeting’ in Leimuiden. Verschillende sprekers (mw. Liesbeth Spies, voormalig minister van Binnenlandse Zaken, ds. René de Reuver, de nieuwe scriba van de PKN en mw. Marina van der Velde, burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem) vertelden vanuit haar/zijn eigen blikveld over de wereld buiten de kerkmuren.

Op zaterdagmiddag 1 april 2017 vond er in de Sprengkerk een bijeenkomst plaats voor alle kerkenraadsleden van de zes samenwerkende PKN kerken in Kaag en Braassem.
Groepjes van diakenen, kerkrentmeesters, voorgangers, scriba’s en pastoraal ouderlingen gingen met elkaar in gesprek. Centraal stond de vraag: ‘Op welke gebieden kunnen we samenwerken en/of elkaar helpen’. Daarnaast werden ook ideeën en tips uitgewisseld.
Dit resulteerde in 5 volgeschreven flipover-vellen. De werkgroep kan hiermee verder. De deelnemers waren heel positief over de gestarte samenwerking, vonden het een waardevolle middag en waren enthousiast over de gesprekken met ‘collega’s’.

Kerk 2025
De PKN is een traject ingegaan dat bekend is onder de naam Kerk 2025. De kern daarvan is een terugkeer naar de basis van kerk zijn. Een van de belangrijke onderdelen van Kerk 2025 is dan ook een vereenvoudiging van de organisatie van de kerk. Het moet lichter en eenvoudiger, zodat gemeenten ook in deze tijd zo goed mogelijk kunnen toekomen aan hun roeping om gemeente van Christus te zijn.
In dat kader heeft de generale synode in haar vergadering van november 2016 besloten tot een flink aantal kerkordewijzigingen. De 74 classes in huidige vorm zullen niet meer blijven bestaan, er zullen 11 regionale classes komen.
Door de vele bezwaren (o.a. van onze gemeente) tegen het voorstel om Zuid-Holland in te delen in een oostelijk en westelijk deel is inmiddels de indeling omgedraaid in een noord-zuid indeling (classis Rijnland en classis Rijnmond).
Door deze herziening wordt onze gemeente ingedeeld in dezelfde classis als de andere PKN gemeenten in de Kaag in Braassem.
Een aantal kerkenraadsleden volgt het veranderingstraject door het bijwonen van informatieavonden en het voorbereiden van antwoorden op de voorgestelde kerkordewijzigingen. Aan de hand hiervan formuleert de kerkenraad haar reactie.

Financiën
De jaarrekening 2016 van het college van kerkrentmeesters werd met een positief saldo afgesloten. Dit was wederom het resultaat van een gedegen financieel beleid en heel veel vrijwilligerswerk.

Statistieken
Onze gemeente telde per 1 januari 2017 445 pastorale eenheden en 729 leden, bestaande uit 333 belijdende leden, 325 doopleden en 71 overige leden.
De gewone kerkdiensten werden gemiddeld door 80 leden bezocht en de bijzondere door 110.

.

BIJZONDERE KERKDIENSTEN

In het seizoen 2016-2017 werden diverse bijzondere diensten gehouden.

Startzondag
De Startzondag vond plaats op zondag 3 september 2016 en had als thema ‘Deel je leven’.
Het thema werd o.a. tot uitdrukking gebracht doordat iedereen wat lekkers meebracht voor bij de koffie of bij een drankje na de dienst. Iedereen kreeg bij de entree een preek-bingokaart voor tijdens de preek, die daardoor goed beluisterd werd om maar geen woord te missen van de bingokaart. Ook werd er geluisterd naar Marco Borsato’s ‘Droom, Durf, Doe en Deel’ en werden persoonlijke voorbeden gedeeld.

Oecumenische diensten
Twee keer per jaar – in oktober en januari -  organiseert het oecumenisch beraad, een samenwerkingsverband tussen de Rooms-Katholieke parochie, de Protestantse Gemeente en de Remonstrantse Gemeente, een oecumenische dienst. De dienst in oktober werd gehouden in de Sprengkerk. De dienst in januari sluit altijd aan bij de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Dit jaar was het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ naar 2 Korintiërs 5: 14-20.

Dienst voor jong en ouder
De deelnemers aan de ‘gespreksgroep voor ouders met jonge kinderen’ organiseerde in oktober een dienst met als thema ‘Je bent een parel in Gods hand’, waarin het verhaal van Jozef en zijn mooie jas centraal stond.

Zondag Voleinding, laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op deze zondag hebben we de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar gestorven zijn. Rondom een prachtig bloemstuk hebben wij voor elk van hen een kaarsje aangestoken. Een laatste lichtje werd aangestoken voor alle namen die verwaaid zijn in de wind en die niet meer genoemd worden, maar bekend zijn bij God.
Traditiegetrouw werd deze dienst gehouden in 2 kerken. De start was in de Schakelkerk en de dienst werd beëindigd in de Sprengkerk. Er werden 11 gemeenteleden herdacht.

Kinderkerstfeest
De jongeren van Next Generation hadden de organisatie van het Kinderkerstfeest enthousiast ter hand genomen en er een hele leuke en gezellige kerstviering van gemaakt.
Er werden veel kerstliedjes gezongen, er was een mooi poppenkast-kerstverhaal over de sokpoppen Lars en Sarah en alle kinderen mochten in optocht door de kerk lopen;
allemaal met een muziekinstrumentje achter een heuse trommelaar aan, terwijl de zittenblijvers het lied van de ‘kleine trommelaar’ zongen.
Het was geweldig leuk, die lange sliert kinderen die er zichtbaar plezier in hadden.
Na afloop was er glühwein en chocolademelk en voor ieder kind een boek. Door de grote opkomst was het nog spannend of er genoeg boekjes waren, maar gelukkig konden alle 66 kinderen er een in ontvangst nemen, samen met een mandarijn en een vingerpopje.

Oudejaarsdienst
In de Oudejaarsdienst deelden we onze vreugde en ons verdriet met elkaar. Onze gastvoorganger had gevraagd om een voorwerp, dat symbool stond voor 2016, mee te nemen naar de kerk. Een flink aantal kerkgangers had iets meegenomen en vertelde daar iets over in de dienst. Ook waren er gemeenteleden die - zonder voorwerp –  iets wilden zeggen. Opvallend was dat er meermalen dankbaarheid werd geuit naar onze gemeente, voor de steun, de belangstelling en de warmte die er van haar leden uitgaat, met name in moeilijke tijden. Deze mooie eigenschap nemen we zeker mee het nieuwe jaar in.


Jeugddienst
In februari organiseerde de jongeren van NeXt Generation samen met de predikant een gezinsdienst. Het thema van deze dienst was ‘Opruimen’. Aan het begin van de dienst kregen de kerkgangers twee briefjes. Tijdens de dienst mochten ze op het ene briefje schrijven wat ze wilden bewaren en op het andere wat ze wilden opruimen uit hun leven. Voorin de kerk mochten ze de briefjes bewaren in een opbergdoos of weggooien in een vuilnisbak. Bijna iedereen deed eraan mee.
Muzikale inbreng was er van gospelkoor Living Words uit Valkenburg.

Diensten rond Pasen
Sterk en dapper gingen we aan het begin van de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Eerst werd iedere zondag een stap gezet en vervolgens in de Stille Week iedere dag.
De korte Vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond ademden rust en stilte. De klanken van o.a. piano en dwarsfluit droegen daaraan bij.
Na de viering van de Maaltijd van de Heer op donderdagavond, de vertolking van het lijdensverhaal uit Matteüs en het doven van de Paaskaars op vrijdagavond, volgde de Intocht van het Licht en het noemen van onze doopnamen op zaterdagavond.
Op de Paasmorgen werden we aangespoord om ‘vol goede moed’ verder te gaan.

Paaskaarsen 2016
Zoals ieder jaar is het met Pasen traditie de paaskaarsen van het afgelopen jaar uit zowel de Schakel- als de Sprengkerk aan een gemeentelid te schenken. Een kaars als teken van hoop en steun in moeilijke tijden of als dank voor de vele werkzaamheden die zijn gedaan binnen onze gemeente.
Eén kaars werd uitgereikt aan een mevrouw, die in het afgelopen jaar binnen korte tijd haar schoonzus, broer en neef heeft verloren. De tweede kaars werd overhandigd aan een meneer, die veel voor onze gemeente heeft gedaan en nog doet. Hij heeft veel werk verzet tijdens de verbouw van de pastorie voor onze dominee en daarna het woonklaar maken van haar woning in de Oevers. 
Als vrijwilliger verzet hij veel werk in de Spreng, maakt hij de beamerpresentaties en is hij het afgelopen jaar diaconaal werker geworden.

.
DIACONALE EN PASTORALE ACTIVITEITEN

Diaconale activiteiten
De diaconie ontplooide weer een groot aantal activiteiten. Zij doet daarvan zelf verslag.

Diensten in zorgcentrum Jacobus
Iedere eerste woensdag van de maand wordt er in zorgcentrum Jacobus een oecumenische dienst gehouden.
Naast de inzet van onze eigen predikant is er een goede samenwerking met de predikant van de Protestantse Gemeente Leimuiden en die van de Remonstrantse Gemeente in Oude Wetering om aan deze diensten invulling te gegeven.

Boekje en wandeling in de Veertigdagentijd
Het thema van de Veertigdagentijd op weg naar Pasen was ‘Sterk en dapper’ en ook dit jaar werd ter ondersteuning en verdieping met het kerkblad een veertigdagentijdboekje verspreid.
De succesvolle wekelijkse wandelingen die vorig jaar voor het eerst werden georganiseerd, kregen dit jaar een vervolg. Op zeven achtereenvolgende woensdagen werd er gewandeld.
De eerste wandeling was een strandwandeling op het strand van Langevelderslag en de laatste wandeling leidde ons via de Heilige Geestlaan naar de oever van het Braassemmermeer in Rijnsaterwoude, waar een boot lag afgemeerd om het gezelschap over het woelige water terug te brengen naar De Spreng.
Op de andere woensdagen werd er gewandeld in Leiden, door Oude en Nieuwe Wetering, op Kaageiland, in het Keukenhofbos en in Leiderdorp.
De deelname aan de wandelingen varieerde van 24 tot 31 enthousiastelingen.

The Passion, Leeuwarden
NeXt Generation zorgde ervoor dat mensen van binnen en buiten de kerk op Witte Donderdag in de Sprengkerk op groot scherm konden kijken naar de live-uitzending van The Passion. The Passion is de eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal van Jezus. Het decor, de artiesten en de Nederlandstalige liederen (en deze editie ook Friese) zijn ieder jaar anders, maar aan het verhaal wordt niet getornd. Sterker nog: die volgt de letterlijke geschiedenis van 2000 jaar geleden.

Bijbelleesproject
In samenwerking met de Protestantse Gemeente Leimuiden, die hiervoor het initiatief heeft genomen, en andere kerkelijke gemeenten en parochies in de regio, is in januari 2017 het bijbelleesproject gestart. Een project om aan de hand van een leesrooster in twee jaar heel de Bijbel door te lezen. Een regionale, oecumenische activiteit, in verbondenheid met elkaar.
Om leeservaringen te delen werden ook bijeenkomsten en lezingen georganiseerd.

.
OVERIGE ACTIVITEITEN

Film- en lezingavonden
De werkgroep Verbeelding organiseerde tweemaandelijks een activiteit op het raakvlak van cultuur, samenleving en religie. In de Spreng werden de films ‘A Royal affair’ en ‘l’Avenir’ vertoond.
Emeritus-hoogleraar middeleeuwse letterkunde Herman Pleij heeft bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming. Hij nam het publiek mee op zijn zoektocht naar een Nederlandse identiteit. Hij deed dit aan de hand van observaties van buitenlandse schrijvers door de eeuwen heen.

Kerkennacht 2017 – Preek van de Leek
Op zaterdag 24 juni jl. werd, in het kader van Kerkennacht 2017, in de Schakelkerk ‘De Preek van de Leek’ georganiseerd.
Ongeveer 30 belangstellenden woonde de ‘dienst’ bij, waarin Jaap Toorenaar een preek hield over het gebruik van taal en de betekenis van woorden met het doel om de aanwezigen aan het denken te zetten.
Er werd een liturgie gevolgd zoals in een ‘gewone’ kerkdienst, waarbij de bekende elementen op een andere manier werden ingevuld. Zo luisterden we bij wijze van kyrie naar het lied ‘De stem van mijn hart’ van Stef Bos. We lazen het Pinksterverhaal over het spreken in tongen en zongen aansluitend een lied uit het Pinksteroratorium: ‘Samen worden woorden taal’. De collecte was bestemd voor Hospice Amandi.
Na afloop was er gelegenheid om koffie en thee te drinken en nog gezellig een poosje na te praten. De meeste bezoekers deden dat dan ook.

Braderie
Tijdens de jaarlijkse braderie op de Veer- en Kerkstraat waren de beide kerkgebouwen open en boden een gastvrij open huis en een gezellig terras. Naast o.a. de rommelmarkt en de bloemenverkoop verzorgen verschillende organisten een miniconcert. Stichting Oud Alkemade richtte een tentoonstelling in van foto’s van vroeger.

.
Oude Wetering, augustus 2017

 .

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en lasten

 

 

 begroting

2016

rekening

2016

rekening

2015

baten

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 € 30.250

 € 27.737

 € 32.390

 Bijdragen gemeenteleden

 € 86.100

 € 91.350

 € 97.008

 Subsidies en overige bijdragen van derden

 € -

 € -

 € -

Totaal baten

 € 116.350

 € 119.087

 € 129.398

lasten

 

 

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 € 73.500

 € 67.693

 € 72.667

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €  14.300

 € -4.490

 € -17.477

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 € 6.400

 € 6.489

 € 6.450

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 € 15.500

 € 23.896

 € 28.048

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 € 12.800

 € 11.633

 € 12.483

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 € 5.200

 € 3.608

 € 5.843

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 € -

 € -

 € -

Totaal lasten

 € 127.700

 € 108.829

 € 108.014

Resultaat (baten - lasten)

 € -11.350  

 € 10.258

 € 21.384

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.