Protestantse Gemeente Oude Wetering

College van Kerkrentmeesters Afdrukken

Ons college heeft een bijzondere taak, namelijk de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet diaconale aard, die berust bij de kerkenraad maar is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Kort samengevat kan worden gezegd dat het college van kerkrentmeesters de volgende taken heeft:
- Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente;
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
- het zorgdragen voor geldwerving;
- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
- het beheren van de goederen van de gemeente en het zorgdragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst of als vrijwilliger werkzaam zijn voor de gemeente op niet-diaconaal terrein;
- het bijhouden en beheren van de registers van de gemeente zoals  doop-, belijdenis- en trouwgegevens, de archieven en de verzekeringspolissen.
.
De werkzaamheden worden uitgevoerd of aangestuurd vanuit het dagelijks bestuur, bestaande uit:
.
Voorzitter:
Vacant
Hij stuurt de koster en de beheerders van De Schakel aan, naast zijn taak als voorzitter.
.
Secretaris:
Cor Steenwijk, / 0252545905
Hij stuurt de ledenadministrateur en de archivarissen aan, naast zijn taak als secretaris.
Ledenadministratie:
Gerrit Arie Los, / 0715018991
Archivarissen:
Joop Kret,  / 0713312839
Johan Jansen, / 0713315474
Gerrit Arie Los, / 0715018991
.
Algemeen penningmeester:
Cor Steenwijk, / 0252545905
De algemeen penningmeester stuurt de debiteuren- en crediteurenpenningmeesters aan, alsmede de beheerders en administrateurs van het kerkhof en de begraafplaats, naast zijn taak als penningmeester. Hij beheert de spaarrekeningen, handelt de door de administrateurs van het kerkhof en de begraafplaats opgemaakte nota’s af en is verantwoordelijk voor het opmaken van begroting en jaarrekening.
Boekhouding: 
John Kret, / 0713316590
De boekhouding wordt verzorgd door John Kret en daar waar mogelijk en gewenst assisteert hij de algemeen penningmeester.
Debiteurenpenningmeester:
Wilfred Batenburg
Hij geeft uitvoering aan de administratie van de vrijwillige bijdragen, het solidariteitsfonds en de dankstondcollecte. Innen en administreren van de bijdrage voor het Kerkblad.
Crediteurenpenningmeester:
Ilse Verweij, / 0713314710
Zij geeft uitvoering aan de crediteurenadministratie, waarvoor zij vanuit de diverse geledingen binnen de kerk de nota’s krijgt aangeleverd. Tevens is zij de contactpersoon voor de salarisadministratie via het KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties).
Kerkhofbeheer en -administratie locatie De Spreng:
Adriaan van Tol, / 0252675573
Begraafplaatsbeheer en -administratie locatie De Schakel:
Gerrit Arie Los, / 0715018991
.
Algemeen adjunct:  
Peter van Wouwe,   / 0713315473
Hij beheert de gebouwen en stuurt tevens de organisten en de wijkbeheerders aan.
Organisten:
Jaap van Muijden, / 0713317529


In Huize Jacobus, incidenteel rouw- en trouwdiensten:
Henk de Jong, / 0713312409
Wijkbeheerders:


Gert Goedhart, / 0718887679
Cees Idelenburg, / 0713314083
Rika Idelenburg, / 0713315647
Cees Kiep, / 0713314577
Gerrit Arie Los, / 0715018991
Leen v.d. Luit, 0612601028
Carel Wesselius, / 0713314815
Peter van Wouwe, / 0713315473
.
De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente worden uitgevoerd volgens de regels van ordinantie 11.
.
Toelichting bij een aantal onderwerpen uit het taakveld van het college van kerkrentmeesters:
Actie Kerkbalans:
Tijdens deze landelijke actie, die jaarlijks in januari plaatsvindt, wordt om een financiële toezegging gevraagd voor het komende jaar. Iedereen die belijdenis van het geloof heeft afgelegd of als dooplid 18 jaar of ouder is, wordt hiervoor benaderd.
Bijdrage Solidariteitskas:
Eenmaal per jaar ontvangen gemeenteleden een verzoek om een bijdrage voor bijzondere vormen van kerkenwerk die niet direct uitgaan van een plaatselijke gemeente, maar van alle gemeenten van de Protestantse Kerk tezamen: de bijdrage voor de Solidariteitskas. Uit deze Solidariteitskas worden ook subsidies verleend aan gemeenten voor het in stand houden of voor de noodzakelijke uitbreiding van pastorale arbeid, evangelisatiewerk, bijbelonderwijs op scholen, jeugdwerk, studentenpastoraat, enz.
Dankstondcollecte:
Op de 1e woensdag in november is het ‘Dankstond voor gewas en arbeid’. Dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen, er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in 1653 vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas en het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas en arbeid.
In de eerste week van november bezorgen de wijkbeheerders van het college van kerkrentmeesters u een acceptgiro, waarmee u een bijdrage kunt overmaken om uw dankbaarheid tot uiting te brengen voor het goede dat weer werd ontvangen in het afgelopen jaar.
Collectebonnen:
Het is mogelijk om gebruik te maken van collectebonnen. Het voordeel voor de gebruiker is dat niet gezocht hoeft te worden naar gepast geld. Bovendien is (onder bepaalde voorwaarden) op deze wijze het collectegeld, tezamen met de vrijwillige bijdrage, de gift voor de Dankstondcollecte en de Solidariteitskas, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor ons als kerk is het voordeel dat het collectegeld vooruit wordt voldaan en wellicht het belastingvoordeel aan de kerk wordt gegeven. De collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen van € 0.75 tot € 2.25 per bon, bijv. na de kerkdienst, te bestellen bij de koster, Cora Veenstra, 0713313606. De bijdrage hiervoor moet worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL09 RABO 0352 4010 87 t.n.v. Protestantse Gemeente Oude Wetering.
.
Bijdragen aftrekbaar
Wanneer u geld aan de kerk betaalt kan het zijn dat u van de belastingdienst weer een bedrag terug ontvangt.
Denkt u bij een betaling aan de kerk niet alleen aan de vrijwillige bijdrage. Het gaat ook om dankstond, solidariteitskas, collecten, giften en diaconie. Al deze bedragen kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting verwerken als aftrekbare post. Van belang is dat u kunt aantonen dat u het geld betaald heeft. Een betaling via de bank is het makkelijkste. Voor collecten zijn daarom collectebonnen beschikbaar.
In uw aangifte inkomstenbelasting is alles aftrekbaar wanneer het meer is dan een drempelbedrag. Hoeveel die drempel is kunt u eenvoudig zien bij het invullen van uw aangiftebiljet of aan degene vragen die uw biljet invult.
Het is altijd goed om te weten of u in aanmerking komt voor aftrek van giften. Wanneer u er net niet aan komt, valt te overwegen om met de kerk een afspraak te maken dat u (minimaal) 5 jaar een vaste bijdrage betaalt. Vroeger moest dit via een notariële akte, tegenwoordig kan dit via een formulier, dat u kunt opvragen via het onderstaand telefoonnummer. Door deze vastlegging vervalt het hiervoor genoemde ‘drempelbedrag’. Ook valt te overwegen om uw giften (aan de kerk) elke 2 jaar te doen. Het ene jaar betaalt u dan voor 2 jaar, het volgende jaar niet. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met 
kerkrentmeesters@pgoudewetering nl 
.
Bankrekeningen t.n.v. Protestantse Gemeente Oude Wetering:
Rabobank: NL09 RABO 0352 4010 87
ING bank: NL44 INGB 0000 1937 13
.
Vergaderingen:
Vergaderingen worden in onderling overleg afgesproken en worden éénmaal in de vier tot zes weken gehouden.