Protestantse Gemeente Oude Wetering

Liturgiecommissie Afdrukken
De liturgiecommissie is een permanente commissie van de kerkenraad. Het doel van deze commissie is om in samenspraak en overleg met de eigen predikant – en bij diens afwezigheid met andere dienstdoende voorgangers – te komen tot een aansprekende en inspirerende eredienst.
In de liturgie is er de gerichtheid op de ontmoeting met God, in stilte en verwondering. Deze gerichtheid komt tot uitdrukking in de veelstemmigheid van de mensen die hun zoektocht met elkaar delen, zingend, biddend en luisterend. Het doen voortgaan van de liturgie door de tijden heen vraagt een voortdurende bezinning op en nadenken over vorm en inhoud. Liturgie hoort afgestemd te zijn op deze tijd.
De commissie probeert ruimte te scheppen voor nieuwe en vernieuwende liturgische vormen en laat zich daarbij inspireren door de christelijke kerk wereldwijd. Ze poogt nieuwe en eigentijdse vormen te introduceren, waarbij het Dienstboek als leidraad kan worden gebruikt.
Veel aandacht wordt besteed aan bijzondere vieringen als Zondag Voleinding, Kerst, de Paascyclus en Pasen.
Het is de bedoeling om bij de voorbereiding, de invulling en uitvoering van deze bijzondere diensten zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen. De liturgiecommissie zet de grote lijnen uit, bedenkt thema’s en coördineert het geheel.
De commissieleden zijn ds. Christa Jonkheer, Ingrid Hijzelendoorn en
Marja van Wouwe - / 071 3315473