Protestantse Gemeente Oude Wetering

Fusie Afdrukken
Van Federatie naar Fusie
Sinds 1 januari 2004 is een federatieve samenwerking van kracht, waarbij de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente overeenkwamen om al hun activiteiten gezamenlijk uit te voeren. Zoals in het besluit werd vastgelegd: de federatie omvat het gehele leven en werken van de gemeente.
In vervolg hierop sprak de gezamenlijke kerkenraad  in oktober 2005 de intentie uit om als laatste stap naar 'een volkomen hereniging' een fusie voor te bereiden. Het essentiële punt van een fusie is dat alle eigendommen van de samenwerkende gemeenten worden samengebracht onder één rechtspersoon. Met andere woorden: de huidige gemeenten houden op te bestaan en worden samengevoegd in één nieuwe gemeente, die alle juridische en financiële verplichtingen overneemt. Als streefdatum voor de vorming van een fusie is 1 januari 2007 vastgesteld. Op de gemeenteavond in november 2005 werd dit voornemen met applaus begroet.
Aangezien de federatieve samenwerking zeer harmonieus verloopt, worden geen belangrijke beleidswijzigingen verwacht. Echter, om tot een fusie te geraken moet een aantal formaliteiten worden vervuld, die nog heel wat werk met zich meebrengen. In de eerste plaats moet een 'dossier'  worden aangelegd waarin alle benodigde documenten, zoals eigendomsbewijzen, verplichtingen t.a.v. derden, de grenzen van de gemeente en de plaatselijke regeling, worden gebundeld. Daarna is het verplicht om het voornemen tot een fusie te publiceren en de stukken ter inzage te leggen, zodat vragen of commentaar door derden kunnen worden ingebracht. Vervolgens dient de classisvergadering zijn goedkeuring aan het voorstel te hechten en tenslotte wordt de fusie vastgelegd in een notariële akte.
Natuurlijk worden ook de gemeenteleden op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Op elke gemeenteavond wordt de vorming van de fusie geagendeerd, terwijl in Langs de Wetering regelmatig over de voortgang gerapporteerd wordt. Ook is een begeleidingscommissie ingesteld, waarin Henk Kraaijveld: 071 3313688, Nico Knibbe en Willy van Ingen Schenau zitting hebben. Deze commissie houdt de vinger aan de pols betreffende de uitvoering van het project en moedigt de gemeenteleden aan om vragen te stellen en commentaar te leveren.

Uit het verslag van de eerste kerkenraadsvergadering in september 2006:
Een terugkerend punt is natuurlijk de fusie per 1 januari 2007. De grenzen van onze gemeente zijn vastgelegd. Ook de plaatselijke regeling, waarin onderwerpen zijn opgenomen als de samenstelling van de kerkenraad, de diaconie en het college van kerkrentmeesters, de verkiezing van ambtsdragers en artikelen rond de kerkdiensten (avondmaal en doop), is door de kerkenraad vastgesteld.
De tekst van de plaatselijke regeling is nagenoeg gelijk aan de bestaande federatieregeling. Kort gezegd kunnen de punten die betrekking hebben op het bestaan van twee rechtspersonen vervallen of worden aangepast.
Een uitwerking van de fusie is dat alle zaken, die nu nog gescheiden zijn, per 1 januari a.s. in elkaar worden geschoven. Dit zijn vooral zaken op het financiële vlak. Zo moeten de twee verjaardagsfondsen bijv. nog worden samengevoegd. Degenen die hierbij betrokken zijn, zijn inmiddels bij elkaar geweest en hebben afspraken gemaakt.