ANBI Diaconie

ANBI-transparantie gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI : Diaconie van de Protestantse gemeente te Oude Wetering
Telefoonnummer : 071 3317529
RSIN/Fiscaal nummer : 824127493
Website adres : www.pgoudewetering.nl
E-mail :
diaconie@pgoudewetering.nl

Adres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering
Postadres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering

De Protestantse gemeente te Oude Wetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering kunt u vinden via onderstaande link. De Diaconie maakt onderdeel uit van dit beleidsplan.
Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Oude Wetering
Aan een nieuwe beleidsplan wordt gewerkt. Zie hiervoor ook het jaarverslag van de kerk.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De Diaconale Werkgroep van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering in het seizoen 2018/2019

Activiteiten door het hele jaar heen.

Het collecterooster.

Elke zondag wordt er tijdens de eredienst gecollecteerd door de diaconie. Eén collecte is voor de kerk. De tweede collecte heeft een diaconaal doel. Hiervoor wordt een rooster opgesteld. Naast de doelen die aangedragen worden door de PKN en Kerk in Actie, zoals werelddiaconaatprojecten, zendingsprojecten en “Kinderen in de knel” zijn er regionale doelen, zoals Exodus Leiden en Diaconaal centrum De Bakkerij, maar ook doelen over de hele wereld die ondersteund worden door gemeenteleden. Voorbeelden hiervan zijn Leger des Heils kindertehuizen op Bali, Indonesië en het Weeshuis/Scholen/Gezondheidscentrum project van Pastor Philip in Bangladesh.

De diaconie probeert jongeren bij de diaconale taak te betrekken. Jeugdcollectanten assisteren de diakenen wekelijks.

Informeren van de gemeente.

In het Kerkblad Langs de Wetering komt van elke zondag een collecteaankondiging om de gemeente meer informatie te verstrekken van het collectedoel. Tijdens de dienst wordt bij de mededelingen ook nog een korte toelichting gegeven.

De opbrengst van de collectes komt ook in dit kerkblad te staan, evenals informatie over de koffieochtenden en andere lopende projecten van de diaconale werkgroep.

Vier keer per jaar wordt een magazine, uitgegeven door Kerk in Actie, op de tafels en leestafels in de Schakel neergelegd voor gemeenteleden om mee te nemen of in te kijken.

Viering van het Heilig Avondmaal.

Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gehouden. Eén keer op witte donderdag en 4 keer in een gewone eredienst.

De diakenen zorgen voor het voorbereiden van en dienen tijdens deze vieringen.

Na de dienst wordt er ook een viering van het Heilig Avondmaal gehouden in Zorgcentrum Jacobus. (Op Witte Donderdag is de dienst in ZC Jacobus overdag) Deze dienst is toegankelijk voor iedereen en wordt bijgewoond door bewoners van het zorgcentrum en senioren die in de omgeving van het zorgcentrum wonen die de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken of het prettiger vinden de dienst in het ZC bij te wonen.

Koffieochtenden.

Eén keer per maand, elke derde woensdag van de maand, wordt er een koffieochtend georganiseerd in de Schakel. Op deze manier geven we mensen de gelegenheid om in een informele sfeer elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur staat er koffie en thee klaar en wordt iedereen, gemeentelid of niet, uitgenodigd om gezellig langs te komen. Deze ochtenden worden gemiddeld bezocht door 25 á 30 mensen. Er zijn aan deze ochtenden geen kosten verbonden maar er is altijd een spaarpot aanwezig voor een vrije gift.

Een aantal keer per jaar wordt er iets extra gedaan op deze woensdagochtenden, bijvoorbeeld een spreker die iets meer informatie komt geven over een goed doel of een maatschappelijk onderwerp.

Contact met Aghiresu, Roemenië.

De diaconale werkgroep onderhoudt contacten met de gemeente Aghiresu in Roemenië. Jaarlijks collecteren we een aantal keer voor dit doel. Het geld wordt daar gebruikt om de minder draagkrachtigen bij te kunnen staan. Ook is er contact met leerkrachten van de basisschool zodat we via hen de jonge gezinnen kunnen bereiken en bij kunnen staan. Niet alleen de gezinnen van de Hongaarse gemeenschap in Aghiresu maar ook de Roemeense gezinnen en de Roma en Sinti gezinnen in dit dorp kunnen we via de school bereiken. Dit jaar sturen we een Kerstcadeau naar de school in de vorm van een serie kinderboeken in de Engelse taal om de Engelse lessen te promoten.

Begin november houden we ook een speciale kerstactie voor de Hongaarse gemeente. Gemeenteleden in Oude Wetering wordt om een extra financiële bijdrage gevraagd voor diaconale doelen in Aghiresu. Ds. Nagy zorgt er in Aghiresu voor dat met dit geld, met name in de koude wintermaanden, hulp geboden wordt aan de allerarmste inwoners. Soms met voedselacties of basis voedselpakketten, brandstof voor de winter of het bekostigen van medische behandelingen.

Ook sturen we in deze tijd van het jaar een aantal pakketjes mee voor de vrijwilligers van de gemeente in Aghiresu. Zo kan Ds. Nagy zijn vrijwilligers met Kerst bedanken met een echt “Hollands” bedankje.

Kerstviering voor Senioren.

Op de zondagmiddag vóór Kerst, dit seizoen op zondag 16 december 2018, wordt er een Kerstviering georganiseerd voor de gemeenteleden van 70 jaar en ouder of mensen die zich tot deze viering aangetrokken voelen.

Tijdens deze middag is het belangrijk dat deze gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar of met leden van de kerkenraad in gesprek kunnen gaan en een fijne Kerstviering beleven.

Er wordt koffie met elkaar gedronken, daarna is er nog iets anders te drinken. We houden dan een Kerstviering met elkaar met veel mooie Kerstliederen, lezingen, gedichten, gebeden en een verhaal. We sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Autodienst.

De diaconale werkgroep heeft een rooster van vrijwilligers die senioren met de auto ophalen om de kerkdienst te bezoeken en na de dienst, en eventueel koffiedrinken, weer thuisbrengt.

Wenskaarten.
Een aantal leden van de diaconale werkgroep maakt, samen met een aantal gemeenteleden, wenskaarten. Deze worden het hele jaar door verkocht via een kaartenmolen in de Schakel. Eén keer per jaar, in het begin van de Adventstijd, is er een verkoopmoment vóór en na de kerkdienst. Dan worden er prachtige Kerstkaarten verkocht. De opbrengst wordt gebruikt voor diaconale projecten.

PLUS Boodschappenpakketten.
Als supermarkt PLUS een actie houdt om boodschappenpakketten bij elkaar te sparen, zorgt de diaconale werkgroep voor een inzameling van deze spaarzegels. De afgelopen jaren zijn er gemiddeld 30 pakketten per jaar uitgedeeld aan gezinnen en mensen in en buiten onze gemeente die wel een steuntje in de rug konden gebruiken.

Paasgroetenactie.
Twee weken voor Pasen worden er zo’n 70 kaarten uitgedeeld aan gemeenteleden met het verzoek die naar de geadresseerde gedetineerden te sturen.

Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem.

Sinds maart 2017 is onze diaconie één van de deelnemende instellingen van Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem.

Het Noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door(familie) omstandigheden in geldnood verkeren.

Voor iedereen die als inwoner is ingeschreven in de gemeente Kaag en Braassem en hier ook feitelijk woonachtig is.

In acute situaties waar (nog) geen andere voorzieningen voor zijn of tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Meer informatie over NK&B vindt u op https://noodfondskb.nl/

Verder nemen de leden van de diaconale werkgroep deel aan de vergaderingen van de kerkenraad en heeft één van de diakenen zitting in het moderamen.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten

Begroting

2019

Rekening

2019

Rekening

2018

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

€ 325

€ 472

€ 317

Bijdragen gemeenteleden

€ 19.000

€ 20.878

€ 20.833

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

Totaal baten

€ 19.325

€ 21.350

€ 21.150

Lasten

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

€ –

€ –

€ –

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

€ 17.425

€ 18.854

€ 18.816

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 1.000

€ 1.065

€ 1.055

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€ –

€ –

€ –

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ –

€ –

€ –

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 900

€ 1.431

€ 1.279

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ –

€ –

€ –

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

€ –

€ –

€ –

Totaal lasten

€ 19.325

€ 21.350

€ 21.150

Resultaat (baten – lasten)

€ – € – € –

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.