ANBI Kerk

ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Oude Wetering
Telefoonnummer : 071 3315473
RSIN/Fiscaal nummer : 812795982
Website adres : www.pgoudewetering.nl
E-mail :
scriba@pgoudewetering.nl

Adres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering
Postadres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering

De Protestantse gemeente te Oude Wetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oude Wetering.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering kunt u vinden via onderstaande link. Beleidsplan Protestantse Gemeente Oude Wetering

.

Organigram behorende bij het beleidsplan

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2021 Protestantse Gemeente te Oude Wetering

Algemeen

2020 werd een heel bijzonder jaar. Vanwege de uitbraak van het coronavirus in het begin van het jaar, kondigde de regering vergaande maatregelen af. Op advies van de PKN en de classis Zuid-Holland Noord besloot de kerkenraad om met ingang van 15 maart de kerkdeuren te sluiten en online kerkdiensten uit te zenden vanuit de Schakelkerk. De fysieke diensten werden – binnen de gestelde kaders (reserveren, beperkt aantal mensen, 1,5 meter afstand houden, desinfecteren van de handen, geen gemeentezang) – hervat op zondag 5 juli, daarvoor weken we uit naar de Sprengkerk. De tweede sluiting was van 11 oktober tot 22 november en op 20 december sloten de deuren opnieuw. De techniekgroep was de belangrijke schakel in de voorbereiding en de uitzending van zowel de online als de fysieke diensten.

Terugblik op activiteiten en bijzondere diensten
Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening en om mensen met elkaar te verbinden, hebben we, samen met vele andere kerken in Nederland, een maand lang op woensdagavond de kerkklokken van hoop geluid.

Veel e-mailadressen werden aangeleverd, om het bereik van de informatievoorziening te vergroten. De ledenadministrateur heeft die opgenomen in de ledenadministratie en kon zo de berichten van de kerkenraad versturen.

Alle gemeenteleden, collega-predikanten in de gemeente Kaag en Braassem, de burgemeester en de bewoners en personeel van Zorgcentrum Jacobus en Hof van Alkemade, ontvingen rond Pasen een mooi kaartje met een door onze predikant gemaakte foto en een door haar geschreven bemoedigende tekst.

De leiding van de kindernevendienst heeft ervoor gezorgd dat de kinderen een pakketje kregen waarmee ze thuis een Palmpasenstok konden maken.

Voor de Stille Week en de Paasmorgen werd een liturgieboekje met alle diensten door een groot aantal vrijwilligers dat zich had gemeld, bij alle gemeenteleden thuis bezorgd. Traditiegetrouw werden op de Paasmorgen de paaskaarsen uitgereikt.

De diaconie haakte aan bij een initiatief van de Protestantse Gemeente Hoogmade om bewoners en personeel van alle verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeente Kaag en Braassem van een bloemetje te voorzien.

Als thema voor de Startzondag kozen we voor ‘Open de deuren’. Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen werd die ochtend een eerst gezamenlijk ontbeten in de kerkzaal van de Sprengkerk.

Twee gemeenteleden zijn met hun filmcamera op pad gegaan en hebben het goede leven in onze eigen kerkgemeenschap vastgelegd.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor ieder van hen hebben we een kaarsje aangestoken. Het thema van dienst was ‘Op adem komen’.

Het kinderkersfeest, georganiseerd door de jongeren van Next Generation, werd opnieuw online gevierd. De jonge kinderen van onze gemeente speelden zelf ook een rol in de viering en het traditionele leesboek werd bij ze thuisbezorgd.

Geen volle Sprengkerk deze keer, maar wel een online Top2000 kerkdienst op de laatste zondag in december. Het thema was ‘Vrijheid’, omdat 2020 in het teken zou staan van 75 jaar bevrijding. Wie had kunnen denken dat dit thema zo bij onze werkelijkheid zou passen.

Jaarrekeningen 2021
De jaarrekeningen 2021 konden na twee jaar improviseren weer worden besproken op de gemeenteavond in het voorjaar van 2022. In de kerkenraadsvergadering van 23 mei 2022 heeft de kerkenraad de jaarrekeningen 2021 vastgesteld.

Haalbaarheidsonderzoek Sprengkerk
Doordat de maatregelen het toelieten kon er op 14 juli een avond worden belegd om gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Oude Wetering en vrijwilligers van de Stichting Spreng & Schakel bij te praten met betrekking tot een te starten onderzoek naar de haalbaarheid om De Spreng over te dragen aan een zelfstandige stichting, los van de kerkelijke gemeente. De aanwezige gemeenteleden stemden ermee in dat dit onderzoek zou worden gestart. De kerkenraad heeft vervolgens in de vergadering van 9 september, de gemeente gehoord hebbende, besloten tot het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek.

Financiën 2021
Financieel werd het jaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 6.718. De begroting was opgesteld met een tekort van € 23.450. Een groot verschil. De voorgaande jaren waren negatief en dat werd ook voor 2021 verwacht.

Statistieken
Onze gemeente telde per 1 januari 2022 372 (2021: 379) pastorale eenheden en 592 (2021: 617) leden, bestaande uit 269 (2021: 278) belijdende leden, 272 (2021: 281) doopleden en 51 (2021: 58) overige leden. In 2019 werden de kerkdiensten door gemiddeld 90 leden bezocht. In de (corona)jaren 2020 en 2021 is er niet geteld.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en lasten

 

  Begroting
       2022
Rekening
       2021
Rekening
       2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken   20.400   19.522  15.833
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen     1.500     1.619    1.770
Opbrengsten levend geld    90.600   91.785  97.058
Totaal baten A 112.500 112.926 114.661
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen   13.500   12.679   13.163
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat   80.000   74.903   77.132
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   10.400     6.184     6.163
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen     6.400     5.486     5.970
Salarissen en vergoedingen   15.900   15.266   15.245
Kosten beheer, administratie en archief     9.000     3.070     6.099
Rentelasten/bankkosten        850        800        792
Totaal lasten A 136.050 118.388 124.564
       
Operationeel resultaat (A)  -23.550    -5.462    -9.903
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten   35.950 1.116.867
Incidentele lasten -148.162       -1.219
Incidentele baten en lasten (B) -112.212 1.115.648
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  -23.550 -117.674 1.105.745
       
Mutaties bestemmingsreservers/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves           –   147.932                –
Onttrekkingen bestemmingsfondsen           –               –                –
Toevoegingen bestemmingsreserves   -1.700    -23.540 -1.113.486
Toevoegingen bestemmingsfondsen           –              –                –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)   -1.700   124.392 -1.113.486
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -25.250       6.718        -7.741

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Pagina bekijken