ANBI Kerk

ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Oude Wetering
Telefoonnummer : 071 3315473
RSIN/Fiscaal nummer : 812795982
Website adres : www.pgoudewetering.nl
E-mail :
scriba@pgoudewetering.nl

Adres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering
Postadres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering

De Protestantse gemeente te Oude Wetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oude Wetering.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering kunt u vinden via onderstaande link. Beleidsplan Protestantse Gemeente Oude Wetering

.

Organigram behorende bij het beleidsplan

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

JAARVERSLAG 2022

Algemeen
Op 19 december 2021 werd er een harde lockdown van 4 weken afgekondigd als voorzorgsmaatregel vanwege de opmars van de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. De kerkdiensten werden op zondag 30 januari weer hervat in de Sprengkerk.
Sneller dan verwacht kondigde het kabinet vergaande versoepelingen aan, waardoor er per 25 februari 2022 geen beperkingen meer golden ten aanzien van aantallen kerkgangers. Na bijna 2 jaar kwam er een einde aan de anderhalvemetersamenleving. De kerkdiensten konden weer in de Schakelkerk worden gehouden en na afloop van de dienst werd er weer met elkaar koffie gedronken. Een activiteit die heel erg was gemist.

Beeld en geluid
Dit jaar werd de geluidsinstallatie in de Schakelkerk vervangen en ook werden er led schermen opgehangen. De techniektafel verhuisde naar boven, waardoor er meer ruimte ontstaat bij de entree, waar een mobiele presentatietafel kwam. Het techniekteam werd versterkt en ook voor het maken van de beamerpresentaties meldde zich een vrijwilliger.

Terugblik op activiteiten en bijzondere diensten
Op 2 maart organiseerde de kerkenraad de Vesper ‘Verbijstering over Oekraïne’. Door de Raad van Kerken was hiertoe opgeroepen vanwege de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. Deze dienst op Aswoensdag werd door 47 mensen bezocht en het voelde goed om met gesproken en gezongen woorden, in stilte en met het branden van een kaarsje elkaar te bemoedigen en uiting te geven aan onze gevoelens.

Dit jaar werden de Palmpasenstokken weer gezamenlijk gemaakt. De leiding van de kindernevendienst organiseerde een knutselmiddag in de Schakel. Ook een aantal Oekraïense kinderen met hun familieleden uit de opvanglocatie was aanwezig en dat maakte deze middag heel speciaal. De activiteit werd afgesloten met een pannenkoekenmaaltijd.

Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie was dit jaar: Alles komt goed?! en voor de vespers en de diensten in de Stille Week en op de Paasmorgen wordt geprobeerd met dit thema verder te gaan. Dat leek een lastige opgave, tot in de Veertigdagentijdkalender het gedicht ‘Zoekend naar toekomst’ van André F. Troost werd aangereikt.
En zo kregen de vespers op maandag, dinsdag en woensdag het thema
Alles komt goed, U weet een weg – U schenkt mij levend water – U blijft de goede Herder
en op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake Alles komt goed, U deelt met mij Uw brood – U bewaart mijn leven – U ontsteekt mijn licht om op de Paasmorgen voluit te kunnen zeggen Alles komt goed, van U is de toekomst.
Traditiegetrouw werden op de Paasmorgen de ‘oude’ paaskaarsen uitgereikt.

Op Hemelvaartsdag hebben 25 mensen, waaronder een baby, deelgenomen aan een wandelling in de vroege morgen. Het dauwtrappen begon om 7.00 uur. In een heerlijk zonnetje verzamelden een groep mensen zich op de trap voor de Petruskerk in Roelofarendsveen. Dit jaar was het oecumenisch dauwtrappen, heel fijn dat er mensen uit de Rooms-katholieke kerk en uit de Protestantste Gemeente met elkaar op pad konden gaan. Voor vertrek is er op de trap met elkaar gebeden en is Gods zegen gevraagd over de zintuigen zodat er bewust gewandeld kon worden.

De dienst op eerste Pinksterdag kreeg als thema ‘De Geest krijgen’ en om ons te laten bezielen was het swingende en enthousiaste Amstel Gospel Choir uit Amstelveen uitgenodigd.

Op de startzondag werd gekozen voor het concept van wat we in Nederland de kliederkerk zijn gaan noemen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Het is een missionaire vorm van kerk-zijn waar jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen voor hun leven ontdekken. Het gekozen thema was ‘Huis op de rots’, naar aanleiding van Matteüs 7: 24-27. Er konden verschillende activiteiten worden gedaan, er zijn mooie en bijzondere dingen ontdekt en er werd met elkaar plezier gemaakt.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werden de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar waren overleden. Voor ieder van hen werd een kaarsje aangestoken. Het thema van dienst was ‘Ik noem jouw naam’.

Op het kinderkersfeest, georganiseerd door een groepje ouders en jongeren, werd de kerstmusical ‘Vadertje Panov’ opgevoerd. Vadertje Panov is een vriendelijke schoenmaker die in een Russisch dorpje woont. Op de eerste kerstdag verwacht hij een bijzondere gast. Vele mensen passeren zijn winkeltje maar als de avond valt, is de bijzondere gast nog niet gekomen… of toch wel? Als vanouds was het genieten van het spel, de kinderen en de gezellige sfeer.

De dienst op eerste kerstdag werd muzikaal omlijst met orgel- en pianospel en houtblazers uit onze eigen gemeente. De muziek werkte aanstekelijk en er werden meteen plannen gemaakt voor volgend jaar.

Kerkenraadsvergaderingen
In 2022 vergaderde de kerkenraad 8 keer; in januari nog met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Om te komen tot de besluitvorming in het dossier ‘Sprengkerk’ werd er ook nog 3 keer gezamenlijk met het college van kerkrentmeesters vergaderd.

De Sprengkerk
Op woensdag 15 juni 2022 werd in de Sprengkerk een extra gemeentevergadering gehouden, waar het college van kerkrentmeesters (CvK) en de kerkenraad de gemeenteleden uitgebreid hebben geïnformeerd en gehoord over de voorgenomen overdracht van De Spreng (gebouwen, ondergrond en theetuin) aan stichting De Spreng.
Er waren 43 gemeenteleden (incl. 11 leden van kerkenraad/CvK) aanwezig en van 7 gemeenteleden was bericht van verhindering ontvangen. Een van de ouderlingen vertelde in begrijpelijke taal en op hoofdlijnen hoe we op dit kruispunt aanbeland waren.
Vervolgens gaf een kerkrentmeester samen met de boekhouder van de kerk een gedetailleerde toelichting over de stappen die zijn gezet na de constatering van de ernstige gebreken in 2016 tot aan deze gemeenteavond. Stap voor stap werden cijfers gepresenteerd en uitgelegd, aandachtspunten en voorwaarden benoemd en heel veel vragen van kerkleden beantwoord.

Vervolgens werd in een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en college op woensdag 6 juli 2022 het besluit genomen om op basis van de ontvangen informatie van stichting De Spreng en de gemeente gehoord hebbende, het gebouw De Spreng onder voorwaarden te verkopen en over te dragen aan stichting De Spreng.

Het CCBB gaf een verklaring af waarmee toestemming werd gegeven om de Spreng en de theetuin, onder voorwaarden, te verkopen aan stichting De Spreng.
Daarna werd er door een aantal mensen hard gewerkt om de benodigde overeenkomsten op te stellen, door te spreken, aan te passen en definitief te maken.

Op 25 augustus 2022 passeerde de akte bij de notaris en dit historische moment werd door de kerkelijke ‘huisfotograaf’ vastgelegd. De volgende middag werd er in De Spreng een toost uitgebracht op deze bijzondere gebeurtenis.

Jaarrekeningen 2021 en Begrotingen 2022
De jaarrekeningen 2021 werden toegelicht en besproken op de gemeentevergadering in juni en de begrotingen 2023 in die van november.

Financiën 2022
Financieel werd het jaar 2022 afgesloten met een klein positief resultaat van € 1.933, ondanks een daling van de vrijwillige bijdragen en stijging van de kosten. De begroting was opgesteld met een tekort van € 25.250. Een groot verschil. Door het vele werk van de vrijwilligers, waarvoor grote dank, en incidentele giften werd het positieve resultaat behaald.

Statistieken
Onze gemeente telde per 31 december 2022 341 (2021: 372) pastorale eenheden en 549 (2021: 592) leden, bestaande uit 250 (2021: 269) belijdende leden, 251 (2021: 272) doopleden en 48 (2021: 51) overige leden. In 2019 werden de kerkdiensten door gemiddeld 90 leden bezocht. In de (corona)jaren 2020, 2021 en 2022 werd er niet geteld.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten

 

  Begroting
       2024
Rekening
       2023
Rekening
       2022
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken   23.000   21.330   22.400
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen     5.000        378        872
Bijdragen van leden en anderen    86.300   84.048   94.663
Totaal baten A 114.300 105.756 117.935
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen    11.750   12.603  -32.763
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat   88.200   84.241   79.933
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten     7.500     5.815     5.942
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen     5.900     5.462     5.738
Salarissen en vergoedingen   16.950   16.467   16.218
Kosten beheer, administratie en archief     4.100     5.701     4.762
Rentelasten/bankkosten     1.200     1.222     1.159
Totaal lasten A 135.600 131.511   80.989
       
Operationeel resultaat (A)  -21.300  -25.755   36.946
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten     5.000 253.557    77.650
Incidentele lasten            –    -1.128        -257
Incidentele baten en lasten (B)     5.000 252.429    77.393
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  -16.300 226.674  114.339
       
Mutaties bestemmingsreservers/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves           –        885    14.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen           –              –              –
Toevoegingen bestemmingsreserves   -1.600 -233.508   -80.346 
Toevoegingen bestemmingsfondsen           –             –              –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)   -1.700 -232.623   -66.346
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -17.900     -5.949    47.993

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Pagina bekijken