ANBI Kerk

ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Oude Wetering
Telefoonnummer : 071 3315473
RSIN/Fiscaal nummer : 812795982
Website adres : www.pgoudewetering.nl
E-mail :
scriba@pgoudewetering.nl

Adres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering
Postadres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering

De Protestantse gemeente te Oude Wetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oude Wetering.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering kunt u vinden via onderstaande link. Beleidsplan Protestantse Gemeente Oude Wetering

.

Organigram behorende bij het beleidsplan

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

 

JAARVERSLAG 2021

Algemeen
2021 werd opnieuw een heel bijzonder jaar. De uitbraak van het coronavirus in maart 2020 hield ons nog steeds in zijn greep en zo bewogen we mee met de wisselende maatregelen die door de regering werden afgekondigd en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. Als kerkelijke gemeente zijn we onderdeel van de samenleving en daarin nam de kerkenraad haar verantwoordelijkheid.
Het jaar begon in lockdown met slechts digitale kerkdiensten vanuit de Schakelkerk en de coronamaatregelen werden nog verder aangescherpt met een avondklok.
De fysieke diensten (ook nu weer in de Sprengkerk) werden – binnen de gestelde kaders (reserveren, beperkt aantal mensen, 1,5 meter afstand houden, mondkapje dragen bij binnenkomst en verlaten van de kerk, desinfecteren van de handen, geen gemeentezang) – pas weer hervat op Hemelvaartsdag, 13 mei. Slechts één fysieke dienst werd er gehouden in de Schakelkerk en wel op 31 oktober. Dat kon vanwege de versoepelingen, maar de kerkenraad moest dit weer terugdraaien doordat de overheid de versoepelingen introk.
Het jaar eindigde zoals het begon: in lockdown, als gevolg van de opmars van een zeer besmettelijke variant.
De techniekgroep bleef een belangrijke schakel in de voorbereiding en de uitzending van zowel de online als de fysieke diensten.

Terugblik op activiteiten en bijzondere diensten
De leiding van de kindernevendienst zorgde ervoor dat de kinderen wederom een pakketje kregen waarmee ze thuis een Palmpasenstok konden maken. Ook werden er online kindernevendiensten gehouden.

Voor de Stille Week en de Paasmorgen werden twee liturgieboekjes, één met de Vespers die als thema ‘Ik ben er voor je, met handen die je vasthouden, met oren die naar je luisteren, met een hart dat je begrijpt’ meekregen en één met de Drie dagen van Pasen en eerste Paasdag, met als thema ‘Je bent niet alleen’ door een groot aantal vrijwilligers bij alle gemeenteleden thuisbezorgd.
Traditiegetrouw werden op de Paasmorgen de paaskaarsen uitgereikt.

Na bijna 1,5 jaar vierden we op zondag 13 juni weer het Heilig Avondmaal met elkaar. Tijdens de dienst kregen we van de diakenen op een keurige en verantwoorde manier brood en wijn aangereikt.
Het was een bijzonder moment waarop we ons verbonden mochten weten met elkaar en met God.

Als thema voor de Startzondag kozen we voor ‘Open de deuren’. Met inachtneming van de geldende coronamaatregelen werd die ochtend eerst gezamenlijk ontbeten in de kerkzaal van de Sprengkerk. De 36 deelnemers konden aan tafel weer eens rustig met elkaar in gesprek en dat voelde als een bevrijding, Wat hadden we dat gemist.
In de dienst vertelde onze predikant over sloten, sleutels en drempels, over je hart dat een huis is.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor ieder van hen hebben we een kaarsje aangestoken. Het thema van dienst was ‘Op adem komen’.

Het kinderkersfeest, georganiseerd door de jongeren van Next Generation, werd opnieuw online gevierd. Het thema van dit jaar was ‘De Kerstezel’. De jonge kinderen van onze gemeente speelden zelf ook een rol in de viering en het traditionele leesboek werd bij ze thuisbezorgd.

Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad vergaderde afwisselend online, via Teams, of fysiek. Aparte vergaderingen werden er gehouden over de ‘Toekomst van onze gemeente’ en ‘Kerk na corona’. Deze onderwerpen hingen nauw met elkaar samen en daarop besloot de kerkenraad om als proef huiskamergesprekken te organiseren om met de gemeenteleden hierover van gedachten te wisselen. De 23 uitnodigingen die de deur uitgingen leverden 5 aanmeldingen op. Daarop werd een bijeenkomst georganiseerd in de Schakel. Het was een inspirerende avond. De deelnemers waren blij met elkaar en met de kerkdiensten, zoals die gedurende de coronapandemie werden aangeboden.

Jaarrekeningen 2020 en Begrotingen 2022
De jaarrekeningen 2020 werden gemaild en konden ook worden opgevraagd bij de scriba. De geplande gemeenteavond kon echter niet doorgaan, maar op twee avonden konden in de Schakel fysiek vragen worden gesteld of een toelichting worden verkregen.
Eén gemeentelid is langs geweest en één heeft er per e-mail gereageerd. In de online kerkenraadsvergadering van 26 mei 2021 heeft de kerkenraad de jaarrekeningen 2020 definitief vastgesteld.
De begrotingen voor 2022 konden worden toegelicht op de gemeenteavond van 16 november 2021. Een aantal vragen werd beantwoord en de kerkenraad heeft de begrotingen in de kerkenraadsvergadering van 8 december 2021 goedgekeurd.

Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Sprengkerk
Op de gemeenteavond van 16 november heeft het bestuur van de Stichting Spreng en Schakel de stand van zaken rond het haalbaarheidsonderzoek van de Sprengkerk geschetst. De taxatiewaarde zoals vermeld in het recent ontvangen taxatierapport was een behoorlijke tegenvaller. Voor de uitvoering van het MJOP (Meer Jaren Onderhoud Plan) kan deels financiering worden verkregen van de Stichting Nationaal Restauratiefonds, daarnaast zal de omzet moeten worden verhoogd, sponsoren worden gevonden en speciale acties worden gehouden.
Het bestuur heeft aangegeven onafhankelijk te willen worden van de kerkelijke gemeente. Daarvoor is een wijziging van de statuten nodig. Het wordt voor de stichting dan ook mogelijk om bij de Belastingdienst een beschikking aan te vragen voor de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters (CvK) hebben na de gemeenteavond twee keer een gezamenlijke vergadering gehouden onder voorzitterschap van een financieel deskundige. In deze vergaderingen is alle beschikbare informatie (taxatierapport, voorlopige cijfers, statuten en ANBI-aanvraag) met elkaar besproken en werden aanvullende vragen opgesteld. Vervolgens is er een gesprek geweest met vertegenwoordigers van kerkenraad, CvK en stichting.
Het doel is om te zijner tijd een zorgvuldig en weloverwogen besluit te kunnen nemen door zowel het bestuur van de stichting als de kerkenraad. Op enig moment in dit proces zal ook de gemeente weer worden gehoord.
Ten aanzien van de statutenwijziging heeft de kerkenraad, mede na advies van de leden van het CvK, op 14 december 2021 besloten de voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

Financiën 2021
Financieel werd het jaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 6.718. De begroting was opgesteld met een tekort van € 23.450. Een groot verschil. De voorgaande jaren waren negatief en dat werd ook voor 2021 verwacht.

Statistieken
Onze gemeente telde per 31 december 2021 372 (2021: 379) pastorale eenheden en 592 (2020: 617) leden, bestaande uit 269 (2020: 278) belijdende leden, 272 (2020: 281) doopleden en 51 (2020: 58) overige leden. In 2019 werden de kerkdiensten door gemiddeld 90 leden bezocht. In de (corona)jaren 2020 en 2021 werd er niet geteld.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en lasten

 

  Begroting
       2022
Rekening
       2021
Rekening
       2020
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken   20.400   19.522  15.833
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen     1.500     1.619    1.770
Opbrengsten levend geld    90.600   91.785  97.058
Totaal baten A 112.500 112.926 114.661
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen   13.500   12.679   13.163
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat   80.000   74.903   77.132
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   10.400     6.184     6.163
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen     6.400     5.486     5.970
Salarissen en vergoedingen   15.900   15.266   15.245
Kosten beheer, administratie en archief     9.000     3.070     6.099
Rentelasten/bankkosten        850        800        792
Totaal lasten A 136.050 118.388 124.564
       
Operationeel resultaat (A)  -23.550    -5.462    -9.903
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten   35.950 1.116.867
Incidentele lasten -148.162       -1.219
Incidentele baten en lasten (B) -112.212 1.115.648
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  -23.550 -117.674 1.105.745
       
Mutaties bestemmingsreservers/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves           –   147.932                –
Onttrekkingen bestemmingsfondsen           –               –                –
Toevoegingen bestemmingsreserves   -1.700    -23.540 -1.113.486
Toevoegingen bestemmingsfondsen           –              –                –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)   -1.700   124.392 -1.113.486
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -25.250       6.718        -7.741

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Pagina bekijken