ANBI Kerk

ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Oude Wetering
Telefoonnummer : 071 3315473
RSIN/Fiscaal nummer : 812795982
Website adres : www.pgoudewetering.nl
E-mail :
scriba@pgoudewetering.nl

Adres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering
Postadres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering

De Protestantse gemeente te Oude Wetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oude Wetering.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering kunt u vinden via onderstaande link. Beleidsplan Protestantse Gemeente Oude Wetering

.

Organigram behorende bij het beleidsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

JAARVERSLAG 2023

Algemeen
‘De koers van de kerk’ is het speerpunt van de kerkenraad. Op iedere kerkenraads- en gemeentevergadering stond het op de agenda. Inmiddels wordt er onder deze titel ook regelmatig overleg gevoerd met twee buurgemeenten: de Protestantse Gemeente Leimuiden en de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude.
’Regeren is vooruitzien’ is een bekende uitdrukking: we kunnen beter nu ruim de tijd nemen om na te denken wat de mogelijkheden zijn om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn, voordat er een moment komt dat het echt niet meer gaat.
In 2023 werd aan de samenwerking met de buurgemeenten verder vorm gegeven. In de 6 weken zomervakantie werden gezamenlijke zomerdiensten gehouden. Roulerend werd in één kerkgebouw een kerkdienst gehouden, waarbij de andere 2 kerken gesloten bleven.
Het was prachtig om te ervaren dat de kerk tijdens zo’n dienst vrijwel vol was. Er kwamen zelfs meer gemeenteleden op af dan normaal in de zomerperiode. Ook een fijne ervaring voor de voorgangers en de organisten.

Spannend was de zoektocht naar nieuwe diakenen. Na een emotionele oproep tijdens de gemeenteavond in mei, stonden er 3 gemeenteleden op om het ambt van diaken te gaan bekleden.

Na een lang traject in het kader van de AVG werd in december de nieuwe informatiegids voltooid en door vrijwilligers bij de gemeenteleden thuis bezorgd.

Terugblik op activiteiten en bijzondere diensten
Het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie was dit jaar: ‘Uit liefde voor jou’ en voor de vespers en de diensten in de Stille Week en op de Paasmorgen wordt geprobeerd met dit thema verder te gaan. Zo kregen de vespers op maandag, dinsdag en woensdag het thema Ik ben er als het leven lacht, … – Ik ben de weg waarop je gaat, … –
Ik ben er als je ’t niet meer ziet, …uit liefde voor jou
en op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake Ik ben gegeven als je brood, … –
Ik ben er zelfs ten einde raad, … – Ik ben er voor je in de nacht, …uit liefde voor jou
om op de Paasmorgen voluit te kunnen zeggen Uit liefde voor jou: Ik ben je God, Ik ben je Vriend
Traditiegetrouw werden op de Paasmorgen de ‘oude’ paaskaarsen uitgereikt. Deze keer aan twee echtparen. In de Veertigdagentijd kon er iedere maandagavond een bezinningsbijeenkomst worden bijgewoond. Ook werd er weer iedere week gewandeld.
Op Hemelvaartsdag kon er worden deelgenomen aan een wandeling in de vroege morgen. Het dauwtrappen begon om 7.00 uur. Een activiteit in samenwerking met de Rooms-katholieke kerk. Voor vertrek werd er met elkaar gebeden en Gods zegen gevraagd over de zintuigen zodat er bewust gewandeld kon worden.
De Startzondag was een snikhete zondag. De kerkdienst werd gehouden in de boerderijtuin van de gastvrije familie Kroon. Het thema was ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.
Ds. Christa Jonkheer legde uit dat we dit thema met elkaar verder zouden uitwerken. En zo deed iedereen mee met
Bid mee! (dankgebed en voorbeden maken) of Doe mee! (liturgische bloemschikking maken);
Preek mee! Een groepje dacht na over de Bijbeltekst uit Numeri 10: 29-32 en gaf zo vorm aan de preek; Zing mee! Lied 127a ‘Een eigen huis met volop licht en warmte’ uit ‘Psalmen Anders’ kon worden ingestudeerd; Speel mee! Door met elkaar te spelen leerden we dat er regels moeten zijn en dat samenwerken nodig is. Soms moet je je daarvoor in allerlei bochten wringen; De groep Wandel mee! ging in de tuin op zoek naar geloof, hoop en liefde. In de dienst werden er mooie verhalen verteld over hun ontdekkingen.
Na afloop was er koffie, thee of limonade met wat lekkers op een fijne plek in de zon of de schaduw.
In de diensten op de zondagen vanaf zondag voleinding tot en met de dienst op Oudejaarsdag stond het begrip ‘Tijd’ centraal en werd steeds ergens anders het accent op gelegd. Zo bleven we in die periode ‘bij de tijd’. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werden de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar waren overleden. Voor ieder van hen werd een kaarsje aangestoken. Het thema van dienst was ‘In de cirkel van de tijd’.
Net als bij de traditionele adventskalender gingen er in de adventstijd dagelijks letterlijk deuren open. Elke dag was er een ander adres waar iedereen, zonder aanmelding vooraf, welkom was op de koffie en thee en om een praatje te maken. Een lichtsnoer van gastvrijheid door de gemeente heen.
Op het kinderkersfeest, georganiseerd door een groepje ouders en jongeren, werd de kerstmusical ‘Herberg de kleine klok opgevoerd’. In herberg ‘De kleine klok’, gerund door de familie Stipt, verloopt alles stipt op tijd. Maar toen een zwangere vrouw aanbelde, leek de tijd ineens stil te staan. Als vanouds was het genieten van het spel, het enthousiasme van de kinderen en de gezellige sfeer.
De dienst op eerste kerstdag werd muzikaal omlijst met orgel- en pianospel, blazers en een zanger uit onze eigen gemeente.
De Top2000 kerkdienst in de Spreng op Oudejaarsdag had als onderwerp ‘Tijd voor vrede’. Het sloot mooi aan bij het thema ‘Weet jij hoe laat het is?’, dat gedurende de adventsperiode centraal stond, en bij het verlangen naar vrede in de wereld.

Samenwerking met de Protestantse gemeente van Leimuiden en de Protestantse gemeente Rijnsaterwoude
Hemelsbreed zijn we niet ver bij elkaar vandaan: de kerkgemeenschappen van Rijnsaterwoude, Leimuiden en Oude Wetering. Er is veel wat we delen: niet in het minst ons geloof in de ene Heer en ons geloof dat we op deze plek geroepen zijn vorm te geven aan Zijn kerk. In dat licht zijn we alle drie tot de ontdekking gekomen dat we met dezelfde vragen en uitdagingen te maken hebben. Op één van die uitdagingen hebben we afgelopen zomer een antwoord gezocht. ‘Kunnen we elkaar in de zomermaanden helpen door samen te vieren?. De reactie op deze stap was overwegend positief. We merkten daarbij dat we in geloofsbeleving en liturgie niet ver van elkaar staan.
Minder zichtbaar, maar goed om hier te noemen: ook in ander kerkelijk werk zochten we meer contact met elkaar. De diakenen zijn met elkaar in gesprek gegaan en deelden activiteiten via de kerkbladen. De kerkrentmeesters zochten contact. De predikanten hebben een geregeld overleg, waarin werk en plannen worden gedeeld.
De kerkenraden van de drie kerken hebben aangegeven dat ze de mogelijkheden van verdere samenwerking wilden onderzoeken. Dat verlangen is inmiddels via gemeentevergaderingen ook breder gedeeld. Dat is belangrijk, want samenwerking moet groeien. En we willen graag dat zoveel mogelijk kerkleden zich daarbij betrokken voelen.

Kerkenraadsvergaderingen
In 2023 vergaderde de kerkenraad 8 keer. In het kader van ‘De koers van de kerk’ werd een extra kerkenraadsmiddag gehouden.

Jaarrekeningen 2022 en Begrotingen 2024
De jaarrekeningen 2022 werden toegelicht en besproken op de gemeentevergadering in mei en de begrotingen 2024 in die van november.
Financiën 2023
Financieel werd het jaar 2023 afgesloten met een negatief resultaat van € 5.949,–. De begroting was opgesteld met een tekort van € 29.900,–. Een groot verschil. Door het vele werk van de vrijwilligers, waarvoor grote dank, en incidentele giften werd het resultaat behaald.

Statistieken
Onze gemeente telde per 31 december 2023 346 (2022: 341) pastorale eenheden en 540 (2022: 549) leden, bestaande uit 243 (2022: 250) belijdende leden, 248 (2022: 251) doopleden en 49 (2022: 48 overige leden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten

 

  Begroting
       2024
Rekening
       2023
Rekening
       2022
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken   23.000   21.330   22.400
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen     5.000        378        872
Bijdragen van leden en anderen    86.300   84.048   94.663
Totaal baten A 114.300 105.756 117.935
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen    11.750   12.603  -32.763
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat   88.200   84.241   79.933
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten     7.500     5.815     5.942
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen     5.900     5.462     5.738
Salarissen en vergoedingen   16.950   16.467   16.218
Kosten beheer, administratie en archief     4.100     5.701     4.762
Rentelasten/bankkosten     1.200     1.222     1.159
Totaal lasten A 135.600 131.511   80.989
       
Operationeel resultaat (A)  -21.300  -25.755   36.946
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten     5.000 253.557    77.650
Incidentele lasten            –    -1.128        -257
Incidentele baten en lasten (B)     5.000 252.429    77.393
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  -16.300 226.674  114.339
       
Mutaties bestemmingsreservers/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves           –        885    14.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen           –              –              –
Toevoegingen bestemmingsreserves   -1.600 -233.508   -80.346 
Toevoegingen bestemmingsfondsen           –             –              –
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)   -1.700 -232.623   -66.346
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -17.900     -5.949    47.993

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Pagina bekijken