ANBI Kerk

ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Oude Wetering
Telefoonnummer : 071 3315473
RSIN/Fiscaal nummer : 812795982
Website adres : www.pgoudewetering.nl
E-mail :
scriba@pgoudewetering.nl

Adres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering
Postadres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering

De Protestantse gemeente te Oude Wetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oude Wetering.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering kunt u vinden via onderstaande link. Beleidsplan Protestantse Gemeente Oude Wetering

.

Organigram behorende bij het beleidsplan

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

______.

.

Jaarverslag Protestantse Gemeente te Oude Wetering seizoen 2018-2019

. .

Algemeen

In het verslagjaar 2018-2019 heeft de kerkenraad, naast de reguliere zaken, een aantal extra taken opgepakt. Zo werd in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) de Privacyverklaring voor onze gemeente opgesteld. Iedere pastorale eenheid heeft een exemplaar ontvangen met daarbij een antwoordformulier.

Samen met het college van kerkrentmeesters (CvK) wordt gewerkt aan een plan voor de diverse gebouwen. Daarbij staat het toekomstperspectief van onze gemeente voorop. Voor dit traject is een extern adviseur ingeschakeld.

De kerkenraad nam ook stelling tegen de Nashville verklaring, een verklaring over homoseksualiteit en geloof. Bij de Schakelkerk wapperde een regenboogvlag, waarmee we kenbaar willen maken dat ieder mens bij ons welkom is.

Aan het eind van het seizoen is het realiseren van een nieuwe website ter hand genomen.

.

Samenwerkingsverbanden

In de regio wordt samengewerkt met 6 andere PKN kerken rondom Kaag & Braassem. Er heeft voor de derde keer een gezamenlijke kerkenradendag plaatsgevonden, deze keer in Rijnsaterwoude. De jaarlijkse ontmoetingsavond, nu in Leimuiden, had als thema ‘Voltooid leven’.

Spreker ds. Jean-Jacques Suurmond wist dit onderwerp op een aansprekende manier en vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Ook gaf hij volop gelegenheid om vragen te stellen.

Daarnaast waren er in samenwerking met de Remonstrantse gemeente en de Rooms katholieke parochie, twee oecumenische kerkdiensten, een gezellige en leerzame uitgaansdag naar de abdij in Egmond, een poëzie en muziek avond en dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Hierbij sloten ook leden van de Protestantse Gemeente te Hoogmade aan.

.

Bijzondere diensten en activiteiten ‘met de blik naar buiten gericht’

De start van het nieuwe seizoen begon met een wandeling langs Bijbelse taferelen die in de buurt was uitgezet. Zo ontmoetten we onderweg Abraham en Sara, Ruth, Jozef, Mirjam en Mozes, Maria en Marta, Zacheus en Noach.

.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we de namen genoemd van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor ieder van hen hebben we een kaarsje aangestoken.

.

Kerstavond vierden we met ca. 170 grote en kleine, bekende en onbekende bezoekers het kinderkerstfeest ‘Geen Stille Nacht’. De herbergier in het kerstverhaal kwam steeds mopperend zijn bed uit omdat er voor de zoveelste keer op de herbergdeur werd geklopt.

.

Rond de 260 bezoekers mochten we in de Sprengkerk begroeten bij de Top2000 kerkdienst, die als thema ‘Soundtrack van het leven’ meekreeg. Tussen ‘Morning has broken’ en ‘Go like Elijah’ werden oorsprong, op weg gaan, verliefdheid, crisis, keerpunt, herinneren en afscheid nemen, bezongen, met elkaar verbonden en met persoonlijke teksten toegelicht.

.

In de Veertigdagentijd was er op dinsdagavond een moment van bezinning en op maandagmiddag een wandeling. Het aanbod bestond verder uit een film, een maaltijd en bloemschikken.

.

Tijdens één van de maandelijkse koffieochtenden werd uitleg gegeven over de AED (Automatische Externe Defibrillator) en op een gemeenteavond was er een presentatie van het Adamas Inloophuis. Een plek waar kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden psychosociale ondersteuning, begeleiding en informatie kunnen krijgen.

.

Statistieken

Onze gemeente telde per 1 januari 2019 418 pastorale eenheden en 694 leden, bestaande uit 312 belijdende leden, 318 doopleden en 64 overige leden.

In 2018 werden de kerkdiensten door gemiddeld 93 leden bezocht.

.

BIJZONDERE KERKDIENSTEN

.

In het seizoen 2017-2018 werden diverse bijzondere diensten gehouden.

.

Startzondag

De Startzondag vond plaats op zondag 10 september 2017 en had als thema ‘Kerkproeverij, een open huis’.

Het thema werd o.a. tot uitdrukking gebracht doordat iedereen wat lekkers meebracht om te proeven bij de koffie of bij een drankje na de dienst.

Geblinddoekte ouders kregen van hun kinderen iets in de mond gestopt en zij proefden matzes, pepermunt, druiven en vijgen. Op groot scherm keken we hoe een zandtovenaar het verhaal van Zacheüs tot leven bracht. Met het kerkkoor 2-gether zongen we mooie bij het thema passende liederen, zoals het lied van de oecumenische gemeenschap op het Schotse eiland Iona, ‘Wil je opstaan en mij volgen, als ik noem je naam’ en werd er geluisterd naar Guus Meeuwis’ ‘Geef mij nu je angst’ en werden persoonlijke voorbeden gedeeld.

.

Oecumenische diensten

Twee keer per jaar – in oktober en januari – organiseert het oecumenisch beraad, een samenwerkingsverband tussen de Rooms-Katholieke parochie, de Protestantse Gemeente en de Remonstrantse Gemeente, een oecumenische dienst.

De dienst in oktober werd gehouden in de Sprengkerk en was een Oogstdankdienst. Vazen met felgekleurde bloemen, een tafel vol groente en fruit en hier en daar een grote oranje pompoen. Boeren en tuinders uit de hele gemeente hadden hun best gedaan mooie producten te leveren voor de kerkdienst. In de preek werd stil gestaan bij de vragen: ‘Hoe leven we eigenlijk? Hoe gaan we om met de natuur? Wat is de oogst van jouw leven? ’Na afloop van de dienst werden de producten gebracht naar ouderen, zieken of mensen uit de gemeenschap die wel een steuntje in de rug verdienden.

De dienst in januari sluit altijd aan bij de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Dit jaar was het thema ‘Recht door zee’ naar Exodus 15: 1-21. De kerken uit het Caribisch gebied verzorgden het materiaal.

.

Zondag Voleinding, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op zondag 26 november 2017 zijn de namen genoemd van de 11 gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Het thema van de dienst was ‘Op vleugels van vertrouwen’. Bij het noemen van de naam kwam er een familielid naar voren om een lichtje aan te steken en een witte roos in ontvangst te nemen.

Een laatste lichtje werd aangestoken voor alle namen die verwaaid zijn in de wind en niet meer genoemd worden, maar bekend zijn bij God.

Het noemen van de namen werd afgewisseld met het zingen van Lied 598:

.

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

.

Ook kon iedereen ter nagedachtenis aan een geliefd persoon zelf een lichtje aansteken. Het kerkkoor zong het prachtige lied ‘Vleugels’ en de dominee sprak over het beeld van de adelaar (arend) die waakt over zijn jongen als zij moeten leren vliegen. De jongen vertrouwen erop dat ze worden opgevangen als ze dreigen te vallen. Zo is ook God die ons niet uit het oog verliest en op zijn vleugels draagt als dat nodig is. Daardoor kunnen wij verder, ondanks ons verdriet en het gemis van onze geliefden. Daarop mogen wij vertrouwen.

.

Jeugddienst

In februari vond er in de Sprengkerk een jeugddienst plaats. Het thema van deze dienst was ‘All you need is…..’ Muzikale begeleiding was er van zangeres Nathalie Booij en haar band.

Deze jeugddienst leende zich voortreffelijk om onze organist te huldigen, vanwege zijn 25-jarig jubileum in onze kerk. Het thema ‘All you need is ….. geloof, hoop, liefde, familie en muziek’ kreeg hiermee een onverwachte wending.

De jubilaris ontving een zilveren speld met bijbehorende oorkonde en van alle aanwezigen een groot applaus en welgemeende felicitaties.

.

Diensten rond Pasen

Net zoals voorgaande jaren werd er in de stille week voor Pasen voortgebouwd op het thema van de veertigdagentijd, ‘Onvoorwaardelijke liefde’.

Het thema van de vespers op maandag, dinsdag en woensdag was achtereenvolgens: ‘liefde is geduldig’, ‘liefde is grenzeloos’ en ‘liefde is van alle tijden’. Aan de vespers werkten verschillende – jongere en oudere – gemeenteleden mee. Vespers zijn korte vieringen van een half uur waarin gebed, lezingen, muziek en stilte elkaar afwisselen. De vieringen bereiden ons voor op de dienst van donderdag, vrijdag en zaterdagavond, die samen één geheel vormen, waarin we op een bijzondere manier het lijden en sterven van Jezus gedenken en we op zaterdagavond tijdens de Paaswake het nieuwe licht verwelkomen.

In deze dienst mochten we ervaren: ‘liefde is sterker dan de dood’.

Dit jaar werd er op witte donderdag een aparte avondmaalsviering gehouden in zorgcentrum Jacobus.

Op Paasmorgen vierden we dat de Heer is opgestaan, ‘de liefde overwint, want God is liefde’.

.

Paaskaarsen 2017

Ook dit jaar heeft de kerkenraad de Paaskaarsen van het afgelopen jaar uitgereikt aan twee betrokken gemeenteleden.

De kaars uit de Schakelkerk werd uitgereikt aan een gemeentelid die op de allerkleinsten past, koffie zet, de kerk schoonmaakt en al jaren de verjaardagskaarten verzorgt.

De kaars uit de Sprengkerk werd uitgereikt aan de uitvaartleider van dragersvereniging ‘Steunt Elkander’. Zij staat altijd klaar wanneer een familie een beroep op haar doet. Haar actieve inzet als bestuurslid en secretaris bij de Stichting Spreng en Schakel en haar werk als vrijwilliger en gastvrouw, wordt zeer gewaardeerd.

.

DIACONALE EN PASTORALE ACTIVITEITEN

.

Diaconale activiteiten

De diaconie ontplooide weer een groot aantal activiteiten en doet daarvan zelf verslag.

.

Beëindiging diensten in zorgcentrum Jacobus

Tot en met december 2017 werd er iedere eerste woensdag van de maand in zorgcentrum Jacobus een oecumenische dienst gehouden.

Naast de inzet van onze eigen predikant was er een goede samenwerking met de predikant van de Protestantse Gemeente Leimuiden en die van de Remonstrantse Gemeente in Oude Wetering om aan deze diensten invulling te gegeven.

Door het teruglopend aantal bezoekers heeft de kerkenraad en het oecumenisch beraad besloten deze vieringen niet meer aan te bieden.

.

Kerstwandeling ‘Op zoek naar het kind’

In samenwerking met de H. Franciscus parochie werd een kerstwandeling georganiseerd. De kerstwandeling startte bij de Sprengkerk, met erwtensoep en roggebrood of een broodje knakworst.

Onder leiding van een gids gingen 509 mensen op weg naar de kribbe. Onderweg ontmoetten zij de herders, de wijzen, Koning Herodes en Jozef en Maria.

Bij aankomst in de Petruskerk was er voor iedereen koffie, thee of chocolademelk.

.

Kinderkerstfeest ‘Samen bouwen’

In aansluiting op de Kerstwandeling waren alle kinderen, ook van buiten onze gemeente, op kerstavond van harte welkom om het kinderkerstfeest te vieren.

.

Boekje en wandeling in de Veertigdagentijd

Het thema van de Veertigdagentijd op weg naar Pasen was ‘Onvoorwaardelijke liefde’ en ook dit jaar werd ter ondersteuning en verdieping met het kerkblad het veertigdagentijd-boekje verspreid.

De succesvolle wekelijkse wandelingen die voorgaande jaren werden georganiseerd, kregen ook dit jaar een vervolg. Zeven donderdagen werd er gewandeld: in Leiden, Noordwijk, Warmond, Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Nieuwveen en Nieuw-Vennep en vonden er onderweg bijzondere gesprekken plaats.

.

OVERIGE ACTIVITEITEN

.

Beëindiging film- en lezingavonden

De werkgroep Verbeelding organiseerde maandelijks een activiteit op het raakvlak van cultuur, samenleving en religie.

In haar vergadering van 23 oktober 2017 werd besloten de taken te beëindigen en tot opheffing van de groep over te gaan. De werkgroep is tot dit besluit gekomen omdat het steeds moeilijker werd om voldoende bezoekers te trekken voor de programma’s van Verbeelding. De filmavonden werden door weinig mensen bezocht, al was er wel een vaste groep gemeenteleden die regelmatig acte de présence gaf om de werkgroepleden niet teleur te stellen. Ook de boekpresentaties door bekende schrijvers in samenwerking met boekhandel Veenerick werden niet meer voldoende bezocht om rendabel te zijn.

Zelfs het georganiseerde bezoek aan de Malik moskee in Leiden moest worden afgezegd omdat er maar een paar belangstellenden waren.

.

Braderie

Tijdens de jaarlijkse braderie op de Veer- en Kerkstraat waren de beide kerkgebouwen open en boden een gastvrij open huis en een gezellig terras. Naast o.a. de rommelmarkt en de bloemenverkoop verzorgen verschillende organisten een miniconcert.

.

Oude Wetering, augustus 2018

.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten

Begroting

2019

Rekening

2019

Rekening

2018

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

€ 25.500

€ 25.297

€ 27.181

Bijdragen gemeenteleden

€ 90.000

€ 86.384

€ 92.250

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

€ –

€ –

€ –

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

€ –

€ 6.705

€ 14.129

Totaal baten

€ 115.500

€ 118.386

€ 133.560

Lasten

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€ 75.000

€ 74.802

€ 73.908

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 13.200

€ 6.447

€ 8.189

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 7.200

€ 6.507

€ 6.491

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 11.400

€ 12.060

€ 12.147

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 13.600

€ 14.224

€ 13.708

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 8.100

€ 9.375

€ 6.688

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ –

€ –

€ –

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

€ 1.700

€ 6.048

€ 7.345

Totaal lasten

€ 130.200

€ 129.463

€ 128.476

Resultaat (baten – lasten)

€ -14.700

€ -11.077

€ 5.084

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Pagina bekijken