Organisatie

Kerkenraad en moderamen

 • Predikant, ouderlingen en diakenen

Predikant, ouderlingen en diakenen vormen met elkaar de kerkenraad. Het moderamen (het dagelijks bestuur) wordt samengesteld uit leden van de kerkenraad.
Via de scriba kunt u in contact komen met de kerkenraad.

Wijkteams
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Met betrekking tot het pastoraat hebben daarbij de predikant en de ouderlingen de eerste verantwoordelijkheid. In hun wijk werken zij in wijkteams, bestaande uit een ouderling, een diaken, contactpersonen en diaconaal werkers. De predikant en de wijkouderlingen overleggen eens per halfjaar over de bijzonderheden in de wijk.

Wijkindeling
Wijk 1:
Weteringbrug, Vredeburg/Huigsloot, Roelofarendsveen-zuid, incl. de Oevers en Braassemdreef.
Wijk 2:
Roelofarendsveen: Galgekade en tussen Langeweg/Westeinde en de Provinciale weg.
Oude Wetering: Plantage t/m Bruggestraat, de Kuil en de Botenwijk.
Nieuwe Wetering.
Wijk 3:
Roelofarendsveen ten noorden en westen van de Provinciale weg.
Oude Wetering: Saskia van Uylenburchlaan, Kanaalweg, Googstraat, de Baan en de Bloemenstraten.

Contactpersonen
Voor elk adres in iedere wijk is een contactpersoon aangesteld, die functioneert als de oren, ogen en mond van de kerk naar de gemeenteleden in de wijk en vice versa.

Diaconale werkgroep
De diaconale werkgroep wordt gevormd door diakenen en diaconaal werkers en wil er zijn voor mensen in nood, ver weg en dichtbij, gebaseerd op de bijbelse begrippen gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit.
Dat betekent in de praktijk het bieden van directe en indirecte financiële hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld. Het werken aan een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht kan komen en het meewerken aan een leefbaar milieu.
De diaconale werkgroep verzorgt de autodienst zodat mensen kerkdiensten kunnen blijven bezoeken en organiseert de maandelijkse koffieochtenden en activiteiten voor senioren, zoals het kerstfeest. Er wordt samengewerkt met partnergemeente Aghiresu in Roemenië en ondersteuning gegeven aan diaconale initiatieven van individuele gemeenteleden.

College van kerkrentmeesters
Het college ziet toe op de financiën en de bezittingen van de kerk. Het onderhoud van een Rijksmonument (Schakelkerk) en een gemeentelijk monument (Sprengkerk) vraagt veel inventiviteit van het college. Voor beide monumenten is een onderhoudsplan opgesteld. Ook wordt er toegezien op het beheer van de begraafplaatsen en de ledenadministratie. Samen met de kerkenraad probeert het college de inkomsten van de kerk stabiel te houden. Tijdens de actie Kerkbalans, de jaarlijkse actie waarin vijf Nederlandse kerkgenootschappen hun leden oproepen een financiële bijdrage te leveren ten bate van het onderhoud van hun plaatselijke kerk, parochie, of gemeente, komen de wijkbezorgers persoonlijk bij u langs.

Commissies en groepen

 • Bloemengroep

Wekelijks verzorgt een lid van de bloemengroep de bloemen in de kerk.
Tijdens de adventstijd en Kerst wordt extra aandacht besteed aan de liturgische schikkingen met de daarbij behorende kleuren, net als tijdens de veertigdagentijd en Pasen.
Ook op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Zondag Voleinding) wordt extra aandacht besteed aan het bloemwerk.

 • Communicatie en PR

De PR commissie beheert de website, stelt de gemeentegids samen en maakt ieder jaar een boekje voor de Veertigdagentijd. De PR commissie draagt bij aan de uitstraling van de kerk en de presentatie als een open en gastvrije gemeente. Tien keer per jaar verschijnt het kerkblad ‘Langs de Wetering’. In de Facebookgroep van de kerk worden mededelingen geplaatst inzake activiteiten of kerkelijke bijzonderheden.

 • Kindernevendienst

Er is kindernevendienst tijdens bijzondere diensten zoals doopdiensten, startzondag, Kerstmis en Palmpasen. Daarnaast op aanvraag via de Whatsappgroep. De kindernevendienst is bedoeld voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. De kinderen zitten bij de ouders in de kerk en gaan halverwege de dienst naar hun eigen ruimte. Er wordt gewerkt met de methode ‘Kind op Zondag’, dat gebaseerd is op het oecumenisch leesrooster. Op de zondagen dat er geen kindernevendienst is, ligt er teken- en knutselmateriaal in de kerk.
De kindernevendienst verzorgt voor kinderen van groep 8 de zgn. cross over dienst, waarin alle 12 jarigen een bijbeltje kunnen ontvangen.

 • Licht en Geluid

De groep Licht en Geluid biedt naast het verzorgen van het geluid in de zondagse kerkdiensten en de doorgifte van het signaal naar de lokale radiozender of de kerkradio bij gemeenteleden thuis ook de mogelijkheid voor het gebruik van digitale muziek. In de Sprengkerk kan tevens gebruik worden gemaakt van de beamer, waardoor liederen en teksten geprojecteerd worden en beelden kunnen worden getoond.

 • Liturgiecommissie

De liturgiecommissie legt zich toe op de organisatie van een aantal bijzondere diensten gedurende het kerkelijk jaar, zoals de diensten in de Stille Week en de dienst op Zondag Voleinding, wanneer de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, worden herdacht. Verder is er aandacht voor de liturgie rondom sacramenten als de Doop en het Avondmaal.

 • NeXt Generation

NeXt Generation is een club van jongeren van onze gemeente die open staat voor de wereld om ons heen. Zij zoekt de verbinding met jongeren van buurgemeenten, met oudere en jongere gemeenteleden, met andere geloofsgemeenschappen en met buitenkerkelijken. NeXt Generation zoekt naar nieuwe wegen van kerkzijn.
De jongeren van NeXt Generation nemen ieder jaar de invulling van de gezinskerstviering op zich en weten daar steeds weer een prachtig feest van te maken.

 • Oecumenisch Beraad

Het oecumenisch beraad is een samenwerkingsverband tussen drie lokale kerkgemeenschappen: de Rooms katholieke, de Remonstrantse en de Protestantse. Jaarlijks vinden er twee oecumenische diensten plaats, wordt er o.a. een avond in het teken van poëzie en muziek georganiseerd en staat er een excursie op het programma.

 • Orgelcommissie

De orgelcommissie zorgt ervoor dat de beschikbare instrumenten voor het begeleiden van gemeente- en koorzang in een goede technische staat verkeren. De commissie houdt toezicht op het gebruik ervan, geeft aan wanneer er reparaties moeten plaatsvinden en onderhoudt de contacten met de orgelbouwer en de pianostemmer.
Voor de wekelijkse erediensten wordt een organistenrooster opgesteld.

 • Preekvoorziening

Het jaarlijkse rooster van de voorgangers wordt eerst deels ingevuld door de eigen predikant en daarna gecompleteerd door twee preekvoorzieners, die de gastpredikanten ook uitnodigen. Eveneens regelen zij de vervanging bij verhinderingen.

 • Stichting Spreng en Schakel

Stichting Spreng en Schakel regelt het beheer en de verhuur van De Spreng. Er wordt verhuurd aan o.a. bedrijven, particulieren, culturele instellingen, koren en verenigingen. Naast de mogelijkheden van incidenteel huren voor bijv. een vergadering, een feest, een uitvaart of concert, zijn er ook zalen beschikbaar voor huur op permanente basis.
De Spreng biedt veel mogelijkheden en is inmiddels een begrip geworden in de gemeente Kaag en Braassem en de verdere omgeving.
Maandelijks, van september t/m mei, worden er maaltijden en filmavonden georganiseerd. Incidenteel wordt er door een deskundige een lezing gehouden over een aansprekend thema.
Actuele informatie vindt u in de agenda en op www.desprengoudewetering.nl.