Protestantse Gemeente Oude Wetering

Diaconale Werkgroep (DWG) Afdrukken

De Diaconale Werkgroep wil er zijn voor mensen in nood, ver weg en dichtbij, gebaseerd op de Bijbelse begrippen: gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit en dat betekent:
- directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld;
- duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting;
- werken aan een zodanige ordening van de samenleving dat barmhartigheid en gerechtigheid in wetten en structuren zichtbaar worden, waardoor mensen tot hun recht kunnen komen;
- meewerken aan een leefbaar milieu, ook voor hen die na ons de aarde zullen bewonen;
- het signaleren van knelpunten in de samenleving;
- ondersteuning bij het doorverwijzen naar de juiste instanties, personen of oplossingen.
.
De Diaconale Werkgroep heeft het diaconale beleid, de doelstellingen en plannen vastgelegd in een diaconaal beleidsplan en -werkplan, onder het motto: ‘Wie zijn wij, waarom doen we het en wat willen wij’ en is er op gericht om de Protestantse Gemeente Oude Wetering toe te rusten tot het vervullen van haar diaconale roeping en haar constant te betrekken bij actuele situaties.
Het werk van de diaconale werkgroep bestaat in hoofdzaak uit:
- Voorbereiden van en dienen bij de vieringen van het Heilig Avondmaal;
- inzameling van de gaven, het geven van informatie over collectedoelen, het doorgeven van (nood-)signalen uit de wereld en voorbereiding van de voorbeden;
- avondmaalsvieringen voor ouderen in zorg- en dienstencentrum Jacobus;
- opmerken van zorgsituaties;
- het opstellen van een jaarlijks collecterooster voor de diaconale doelen;
- de werkgroep Agireshu (Egeres) onderhoudt de contacten met de gemeenschap in Agireshu - Roemenië. De jaarlijks te houden collecten en acties zijn bestemd voor projecten aldaar, zoals de Reformatorische kerk, de plaatselijke school en individuele projecten. De werkgroep streeft naar een dialoog met de gemeenschap in Agireshu;jaarlijkse Kerstviering met ouderen in samenwerking met de koffiegroep;
- het onderhouden van diaconale contacten met de RK Parochie ‘Emanuel’;
- het regelmatig toetsen van werkplan en beleidsplan;
- het stimuleren van ouderen voor deelname aan de jaarlijkse ‘Vakantieweek voor ouderen en gehandicapten’ in samenwerking met de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente te Boskoop;
- toerusting, publiciteit en voorlichting: de DWG informeert de gemeente via het Kerkblad ‘Langs de Wetering’, de website en de gemeentegids over diaconaal werk, de besteding van diaconale collecten, plannen en achtergronden van het Diaconaat.
Tevens is de DWG betrokken bij: jeugddiaconaat; autodienst voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen; inzameling van postzegels en ansichtkaarten; de jaarlijkse braderie; kaartenschrijfacties rond Pasen en Kerst; maken en verkopen van wenskaarten; participatie in WMO en Diaconaal Classicaal Overleg.
.
Het financiële beleid is er op gericht de opbrengst van de collecten zoveel mogelijk daar in te zetten waar een maximaal effect wordt beoogd en betrokkenen zo direct mogelijk worden ondersteund. Uitgangspunten zijn de doelen van PKN en KerkinActie met de nadruk op zending en werelddiaconaat, alsmede plaatselijke en individuele doelen/acties;
.
De diaconie in de praktijk op lokaal niveau
Je hoort wel eens mensen zeggen dat armoede in Nederland niet voorkomt, maar helaas is de praktijk anders. De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum, maar dan zijn er toch mensen die tussen wal en schip vallen.
Ver weg of ook dichtbij?
De diaconie wil er ook graag zijn voor mensen in de buurt die in financiële nood zitten, personen of gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen. Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een (sport)club.
Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.
Wat kan de Diaconie voor u/jou betekenen?
De diaconie wil graag mensen in onze omgeving helpen die echt hulp nodig hebben en nergens meer terecht kunnen. Bent uzelf in financiële nood gekomen, kunt u de hulp van de diaconie goed gebruiken, laat het ons weten. Of kent u iemand in uw omgeving die in financiële nood verkeert, een financieel steuntje in de rug nodig heeft? Laat hen dan weten dat de diaconie misschien een helpende hand kan bieden.
Voor aanvragen of informatie kunt u terecht bij de voorzitter, de secretaris of de penningmeester van de diaconale werkgroep. Uiteraard gaan we zeer discreet om met deze informatie.
.
Koffieochtenden op de derde woensdag van de maand
Vanaf mei 2014 organiseert de diaconale werkgroep een maandelijkse koffieochtend. Die vindt altijd plaats op de derde woensdag van de maand. Vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur is iedereen uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier proberen we een extra moment te creëren voor de mensen van onze gemeente om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten maar we proberen ook mensen van buitenaf uit te nodigen om aan deze koffieochtenden deel te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan de koffie en de thee maar wel gaat de spaarpot voor de kerk altijd rond tijdens deze ochtenden.
.
KerkWebRadio, Kerkradio en Internet
De diensten zijn te beluisteren via ‘Kerkwebradio’. Als u de diensten (tijdelijk) niet kunt bijwonen en thuis ‘live’ wilt meebeleven, meldt u zich dan aan bij een van de leden van de diaconale werkgroep, de dominee, pastoraal werker of ouderling. De aansluiting met de KWR kan snel gemaakt worden. Een (vrijwillige) bijdrage van de luisteraar wordt wel verwacht. Hiernaast blijven de kerkdiensten tweewekelijks te beluisteren via Radio 7 (Kerkradio). Ook kunt u de diensten volgen via  http://www.kerkomroep.nl/
.
De Diaconale Werkgroep Anno Domini 2018/2019 wordt gevormd door:
Sylvia van Muijden    Diaken secretaris
Fake van der Lip       Diaken penningmeester

Henk Veenstra          Diaken

Emmy van der Lip     Diaconaal werker
Trudy van der Luit     Diaconaal werker
Nelly van Tol             Diaconaal werker
Gerda Oomen           Diaconaal werker
Wiel Tiemes              Diaconaal werker

Gerard Wesselius     Diaconaal werker 

Contactadres:
Sylvia van Muijden, Chrysantsingel 42, 2371 NL Roelofarendsveen
/ 0713317529
Bank- en girorekeningnummer
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oude Wetering:
Bankrekening  NL 66 RABO 0352 4537 02
Girorekening  NL 43 INGB 0007 3679 48