ANBI Diaconie

ANBI-transparantie gegevens van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI : Diaconie van de Protestantse gemeente te Oude Wetering
Telefoonnummer : 071 3317529
RSIN/Fiscaal nummer : 824127493
Website adres : www.pgoudewetering.nl
E-mail :
diaconie@pgoudewetering.nl

Adres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering
Postadres : Kerkstraat 11
Postcode : 2377 AR
Plaats : Oude Wetering

De Protestantse gemeente te Oude Wetering is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering kunt u vinden via onderstaande link. De Diaconie maakt onderdeel uit van dit beleidsplan.
Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Oude Wetering
Aan een nieuwe beleidsplan wordt gewerkt. Zie hiervoor ook het jaarverslag van de kerk.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2022 Diaconale werkgroep Protestantse Gemeente Oude Wetering

De diaconale collectes 2022
In verband met de coronaproblematiek is er gedurende het jaar 2022 gecollecteerd bij de uitgangen van de kerkzaal van de Schakelkerk. Ook is er geen gebruik gemaakt van jongerencollectanten. Het collecterooster was weer een afgewogen geheel van goede doelen aanbevolen door Kerk in Actie (KiA) de PKN en zelf gekozen. De zelfgekozen doelen waren doelen van gemeenteleden, doelen in de directe omgeving van de burgerlijke gemeente, regionale en landelijke bijzondere projecten. Voor de steun aan partnerkerk te Egeres, Roemenië werd gekozen voor een project voor de basisschool. Aankoop van spellen voor gebruik in de klas. Een oproep voor steun aan een project voor opvang van gevluchte Oekraïners werd gesteund. Ook een schoolvakantietasjesproject voor Oekraïense kinderen werd ondersteund met een donatie. Een bijdrage werd gedaan aan het lenigen van nood bij onvoldoende verzekerde gezinnen die getroffen werden door brand in een gebouw op Kaageiland.

Informatie voor gemeenteleden
In het kerkblad ‘Langs de Wetering’(LdW) werd steeds het wekelijkse collectedoel aangekondigd en voorzien van een toelichting. Tevens is een aantal malen aandacht gevraagd voor goede doelen waar niet zondags voor gecollecteerd werd. De diaken-penningmeester gaf in LdW inzicht over de ontvangen collectegelden. En aantal keren werd een oproep gedaan aan gemeenteleden om te solliciteren naar de vacant komende functie en taak van diaken-penningmeester. Helaas zonder resultaat.

Viering van het Heilig Avondmaal
Ook dit jaar is er volgens jaarschema het Heilig Avondmaal gevierd. De diakenen vervulden hun taken en de voorbereiding en uitvoering. Een aantal malen is er avondmaal gevierd in het verzorgingshuis ‘Jacobus’. Voor het gebruiken van de avondmaalwijn zijn nieuwe bekertjes gekocht.

Koffieochtenden
Eén keer per maand, elke 3de woensdagochtend, is er een koffieochtend gehouden. Deze ochtenden werden in het algemeen bezocht door gemiddeld 25 seniorleden van de kerk. Op deze manier ontmoeten deze leden elkaar op een informele wijze. Dit jaar werd bijzondere aandacht geschonken aan valpreventie en babbeltrucs. Deskundigen op die gebieden gaven voorlichting. Een bijzondere bijeenkomst was die in augustus waar in het Sprenggebouw een film met beelden van Oude Wetering uit de periode van de 50-er jaren werd vertoond.

Contact met de partnergemeente uit Egeres Roemenië
Het contact met de gemeente van Egeres is er dit jaar weer geweest. Alleen de frequentie zou wat beter/hoger mogen zijn. Bijzondere acties die ondersteund werden waren: de huisvesting van de dochters Orban, de restauratie van het orgel en het plaatsen van een klokkenstoel bij de kapel in Egeres-Fabrice. Dominee Alpar Nagy meldde in het voorjaar onverwacht dat hij aan een andere gemeente beroepen was. De naam van de nieuwe dominee was bekend. Helaas heeft het tot november geduurd voordat we mailcontact kregen met de nieuwe dominee. Bij gebrek aan communicatie met de Egeresgemeente gedurende een aantal maanden is besloten om de kerstactie te richten op de kinderen van de basisschool. € 500 is gedoneerd voor de aankoop van spellen te gebruiken door de kinderen in de klas.

Kerstviering voor en met senioren
Door het afnemen van de coronadreiging werd besloten dit jaar weer een seniorenkerstfeest te organiseren en uit te voeren. Als bijzondere bijdrage aan het feest werd het koor Piosenka uit Alpen aan den Rijn uitgenodigd kerstliedjes afkomstig uit vele landen te komen zingen. Kerkleden ouder dan 70 jaar en niet aanwezig tijdens de viering kregen een mooie amaryllisbol thuisbezorgd.

Autodienst
Een beperkt aantal (zeer) oudere leden van de gemeente maakte dit jaar gebruik van de autodienst.

De groene kerk
De twee leden van de werkgroep  de Groene kerk hebben geen uitgevoerde of in voorbereiding zijnde activiteiten gemeld. Twee diakenen hebben, na overleg met de kerkrentmeesters, een z.g. insectenhotel gemaakt en geplaatst op het terrein van de Schakel.

Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem
Op verzoek van de penningmeester van deze hulpinstantie is een bijdrage van € 1.000 in het fonds gestort. Bij de leden van de Diaconale werkgroep zijn geen hulpvragen binnengekomen.

Presentatietafel
Twee diakenen hebben, na overleg met de kerkrentmeesters en de beheerder van de Schakel, een presentatietafel gemaakt. Deze tafel wordt gebruikt om bijzondere acties of activiteiten te ondersteunen met een visuele presentatie. Zo werd de traditionele uitreiking van mooie boekjes tijdens het kinderkerstfeest ondersteunt door een boekjespresentatie van: Toen 1950, 1970 en 2022. De kerstactie: Spellen voor schoolkinderen in Egeres werd gepromoot door het tonen van spellen zoals jenga, triomino, schaken, dammen en scrabble.

Vacature diaken-penningmeester
Ondanks vele oproepen, mondeling en schriftelijk in LdW heeft niemand uit onze gemeente zich gemeld voor het overnemen van deze taak. Tijdens een overleg in Leimuiden met leden van kerkenraden rondom de Braassem is in de overleggroep diakenen ons probleem van het gebrek aan opvolgers besproken. Afgesproken is om in het begin van februari 2023 overleg te gaan voeren hoe de collega kerkenraden kunnen helpen bij het oplossen van dit probleem. Immers: als er geen diaken meer zijn houdt de kerkgemeenschap op te bestaan. Midden december is er door een drietal leden van de kerkgemeenschap een oriënterend gesprek gevoerd over de mogelijke opvolging. De inmiddels afgetreden diaken-penningmeester heeft aangegeven wel de taak en het werk van penningmeester van de diaconale werkgroep te blijven uitvoeren.

Oude brillen – wenskaarten – Plus-boodschappenactie
Gemeenteleden hebben zeer positief gereageerd op de oproep om oude brillen in te leveren. Deze ingeleverde brillen worden, nadat ze zijn schoongemaakt en gerepareerd, verzonden naar nieuwe gebruikers in Afrika.
Een groep enthousiaste kerkleden is, onder aanvoering van twee diaconale werkgroep leden, dit jaar weer actief geweest met het vervaardigen van mooie wenskaarten. De opbrengst is bestemd voor de partnergemeente te Egeres of andere goede doelen. Met de ingeleverde Plus zegels zijn dit jaar meer dan 25 dozen gevuld met supermarktboodschappen en afgeleverd bij de plaatselijke voedselbank.

Overleg in de kerkenraad
De drie – en sinds oktober twee – diakenen maken deel uit van de kerkenraad en zo nemen zij deel aan het overleg van het kerkbestuur. De voorzitter van de diaconie neemt deel aan de moderamenvergaderingen.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten

 

Begroting

       2023

Rekening

       2022

Rekening

       2021

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten uit rente, dividenden
en beleggingen

           200

             260

               71

Bijdragen van leden en anderen

        7.000

          8.938

          8.464

Door te zenden collecten en giften

      10.000

        13.889

        18.634

 

 

 

 

Totaal baten

      17.200

        23.087

        27.169

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

          800

             882

             875

Kosten beheer, administratie en archief

          300

          1.044

             300

Rentelasten/bankkosten

          300

             298

             214

Diaconaal werk plaatselijk

       1.000

          1.638

          1.441

Diaconaal werk regionaal/landelijk

          800

          2.878

             950

Diaconaal werk wereldwijd

       4.000

          2.458

          1.155

Afdrachten door te zenden collecten en giften

     10.000

        13.889

        22.234

 

 

 

 

Totaal lasten

     17.200

        23.087

        27.169

Resultaat (baten – lasten)

                  0                  0                  0

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.