ANBI

Wat is een ANBI?

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst.

Wettelijke invulling van het begrip ANBI

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:
• Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
• Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
En wat vooral van u van belang kan zijn: een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels), als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI.

De Kerk van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering voldoen aan deze voorwaarden. Op de volgende pagina’s leest u meer informatie.

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Oude Wetering

ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oude Wetering